வெள்ளி, 22 செப்டம்பர், 2017

மரண சாசனம்...!

மரணம் என்றெனும் தெரியா நிலையே
     மனிதரின் நிலையா வாழ்வினை உரைக்கும்;
மரணம் என்னும் மாறா இறுதியை
     மனதொடு உணர்ந்தால் மானுடம் சிறக்கும்;
தெரியும் தேடலில் கருணையும் நிறையும்;
     தெளிந்த உளத்திடை தெய்வமும் உறையும்;
புரிதலின் விளைவால் வெறுப்புகள் ஒழியும்;
     புத்தியில் பேதங்கள் தயக்கங்கள் அழியும்;
1

பற்றுகள் மறையும்; பக்குவம் விளையும்;
     பதவிச் சுகத்தின் பாசம் அழியும்;
சுற்றம் சொந்தம் பந்தம் விலகும்;
     சோகம் மோகம் யாவும் அகலும்;
அற்ற குளத்து ஆம்பலைப் போலும்
     அன்புடை வாழ்வே நெஞ்சிடை நிலவும்;
உற்ற தெய்வத்து உள்ளொளி நாடி
     உடலும் உளமும் நலத்தொடு உலவும்;
2

பக்தியும் மலரும்; பண்புகள் புலரும்;
     பருவ நாடக மயக்கம் தெளியும்;
சக்தியும் தெரியும்; சகலமும் புரியும்;
     சாந்த நிலைதனில் சலனமும் விலகும்;
அச்சம் மரணம் துச்சம் ஆகும்;
     அழுகை, துயரம் யாவும் தொலையும்;
முக்தி என்னும் முதன்மை இலக்கில்
     முனையும் வாழ்வில் மேன்மையே நல்கும்;
3

பிறந்ததும் அழுதோம்; பேதை நெஞ்சில்;
     இறப்போம் என்பதை எண்ணி நினைந்தா?
பிறப்பின் நோக்கம் இறப்போ என்று
     பிள்ளை மனத்தால் அறிந்தா? உணர்ந்தா?
பிறப்பின் முடிவே இறப்பே என்றால்
     பெற்றயிவ் வாழ்வும் எதற்கே என்றா?
இறப்பினை நோக்கி வளர்வதா என்றா?
     இருப்பின் கணங்கள் குறையுதே என்றா?
4

பிறந்ததும் அழுதால் பெற்றவர் இன்பம்;
     இறந்ததும் அழுதால் இருப்பவர் துன்பம்;
பிறந்ததும் அழுதோம்; பசிக்கா? ருசிக்கா?
     இருந்தும் அழுதோம்; குறையா? பிழையா?
இறந்ததும் அழுதோம் இழப்பா? பிழைப்பா?
     இரக்கம் கருணை எதற்கும் அழுதோம்.;
துறந்ததும் அழுதோம்; தொலைந்ததில் அழுதோம்;
     துரோகம் ரோகம் அனைத்திலும் அழுதோம்;
5

வரவுகள் இழந்து வருந்தும் துயரில்
     வாழ்வில் நழுவும் வளமையில்; வலியில்
உறவுகள் மறைவில் உணர்ச்சிப் பிரிவில்
     உயர்வில் தாழ்வில் ஊமை நட்பில்
குறைகள் அறிந்து குமையும் பொழுதில்
     குன்றிய பெருமையில்; குறையும் அருமையில்
மறைவில் மனதுள் மயங்கியே அழுதோம்;
     மனித வாழ்வில் வேறென்ன கண்டோம்?
6

கண்டவை எல்லாம் மறையும் இன்பம்;
     கருத்திடைக் கனன்ற மாயப் பிம்பம்;
உண்டவை உடுத்தவை உடலொடு முயன்றவை
     வென்றவை சென்றவை விரிந்தவை புரிந்தவை
மண்டல மண்ணிடை மலர்ந்தவை நிகழ்ந்தவை
     மானில மேதினில் வளர்த்தவை சிலிர்த்தவை
அண்டிக் களித்தவை அனைத்தும் அகத்தே
     ஐயம் திரிபிலாச் சிற்றின்பச் சருக்கம்!
7

சலனச் சிறையில் சருக்கும் நினைவில்
     சருகாய் அருகும் அகவை முதிர்வில்
நலத்து நலிவில் நடையின் தளர்வில்
      நல்லவை அல்லவை அறியும் நிலையில்
உலகியல் நடப்பினை ஒதுக்கும் பொழுதில்
     உளத்தே இறப்பை உணரும் நொடியில்
மலங்களைத் துறந்து மயங்கும் தருணம்
     மரணம் வருகையில் வருந்துதல் முறையோ?
8

மறையும் போழ்தும் அழியாத் துடிப்பா?
     மரணப் பிடியிலும் மறையாப் பிடிப்பா?
இறைவன் அழைப்பை மறுக்கும் நடிப்பா?
     இருப்பைப் பெருக்க மறுகும் படிப்பா?
பிறந்தன இறக்கும்; தோன்றின மறையும்;
     பிழையாச் சுழற்சியில் எதுதான் நிலைக்கும்?
அறிந்தன அனைத்தும் அழிதலே உண்மை;
     அழுதால் மட்டும் வாழ்வா பிழைக்கும்?
9

ஆடிய ஆட்டம் போதும் என்றே
     ஆண்டவன் அழைக்கும் வேளை அன்றோ?
தேடலில் உயிரும் தேர்ந்த நிலையில்
     திரும்பா இறுதிப் பயணம் அன்றோ?
படைத்தோன் வகுத்த விதிப்படி முடியும்
     பயிலா நாடக இறுதித் தருணம்;
கடவுளின் மடியில் மீளாத் துயிலாம்;
     கரும்பாய் இனிக்கும் மரணம் அஃதே;
10

உடலும் உயிரும் உறவறு நேரம்
     உதறாப் பற்றால் பயன் என்ன?
விடுதலை உற்று ஏகும் போதும்
     வேதனை கொள்வதில் நலம் என்ன?
நடப்பவை யாவும் நலமென நினைந்தால்
     நாளும் மனதிடைச் சுகம் தானே!
கடப்பவை எல்லாம் கடமையே என்றால்
     கருத்திலும் வருத்தம் இலை தானே!
11

உடலை உயிரும் களையும் நொடியில்
     உணர்வு மறைதல் என்ன நிபந்தனையா?
உலகை விட்டுப் பிரிவது என்பது
     உயிருக்கு வருகிற உயர் தண்டனையா?
மறையும் இறுதித் துளியினில் கூட
     இறையைத் தொழுதால் பலன் தானே;
பிறப்பும் இறப்பும் இல்லா முக்தி
     பெறுவோம் என்றால் சுகம் தானே?
12

ஒருமுறை தானே வருகிற மரணம்
     உளத்தால் நொந்து மடிவதும் ஏன்?
ஒவ்வொரு நாளும் மரண பயத்தால்
     உள்ளே வருந்தித் துடிப்பதும் ஏன்?
இறக்கும் நொடியும் இன்பம் என்றே
     இருந்து விட்டாலே குறை என்ன?
இரணமே இல்லா மரணம் அல்லால்
     இறுதியில் பேரின்பம் வேறு என்ன?
13

தரணியில் இயற்கை மரணம் என்பது
     தானாய் வருகிற இறுதி ஒன்றே;
தருமம் கருமம் என்பது எல்லாம்
     தவமாய் வாழ்ந்து முடிந்த பின்னே;
மறுமைச் சுழற்சி வெல்லும் முக்தி
     மண்ணில் முழுதும் வாழ்ந்த பின்னே;
மரணம் என்பதும் இன்பம் தானே
     மனதுள் தெரியும் உறுதி முன்னே!!!
14

கூட்டினைக் குருவி துறந்திடுங் காலை
     கூறிடும் வாய்பை இழப்ப தினாலே
நாட்டிடை கிடந்து நாறா மெய்யை
     பாடையில் இட்டுப் பயணம் சுமக்கும்
கூட்டினும் பெருக்கினும் வருகிற நாலை
     கூடிக் களித்த கூட்டம் முதலாய்
காட்டிடை எரிக்கும் மானுடம் வரைக்கும்
     கழல்வோம் இன்றே கடைசி நன்றி!!!
15

திங்கள், 18 செப்டம்பர், 2017

ஏலியன்ஸ் இருக்கா? இல்லையா? என்ன சொல்கிறது நாசா

கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன் ஏலியன்ஸ் குறித்த தகவலை நாசா கெப்ளர் தொலைநோக்கி மூலம் கண்டறியப்பட்ட ஆராய்ச்சி முடிவுகளை வெளியிட்டது.


அதில் 10 புதிய கோள்கள் உயிர் வாழத் தகுதியுடையதாக உள்ளது என தெரிவித்தது. கெப்ளர் தொலைநோக்கி மூலம் கடந்த நான்கு வருடங்களாக நடத்திய ஆராய்ச்சியில் இதுவரை ஏராளமான கோள்கள் கண்டறியப்பட்ட்டுள்ளது. அதில் 2335 கிரகங்கள் வெளிக்கோள்கள் என உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. பூமியை போன்று உயிர் வாழ தகுதியுடைய 30 கோள்கள் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்த பிரபஞ்சத்தில் நாம் வாழும் பூமியில் மட்டும் தான் உயிரினம் உள்ளதா? இல்லை நம்மை போன்று வேறு கிரகத்தில் உயிரினம் இருக்குறாதா? என்பதுதான் கேள்வி. இந்த கேள்விக்கு அன்று முதல் இன்று வரை முடிவுரை எழுதப்படாமல் தொடர்ந்து வருகிறது. இதுகுறித்த ஆராய்ச்சிகள் தொடர்ந்து நடைப்பெற்று வருகிறது.

ஏலியன்ஸ் குறித்து நாசா தற்போதைய சூழலில் எதையும் உறுதியாக சொல்ல முடியாது என தெரிவித்துள்ளது. மேலும் உயிர்கள் வாழ்வதற்கான தகுதியுடைய கோள்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளதால், வேற்று கிரகவாசிகள் இருக்கலாம் என்ற கூற்று மிகவும் வலுவடைந்து வருகிறது.       

நோய்க்கு மருந்தா மருந்துக்கு நோயா?


புதுப்புது ஆயுதங்கள் கண்டுபிடிக்கப்படுகின்றன. ஆனால், மிகப் பழைய அமைதியோ தொலைந்து விட்டது. அதுபோலவே, புதுப்புது நோய்கள் பூவுலகிற்கு அடிக்கடி அறிமுகமாகின்றன. ஆனால், மருத்துவத் துறையின் விழுமியங்களோ மரணக் கட்டிலில் கிடக்கின்றன. மருந்து நிறுவனங்களும், மருத்துவர்களும் அமைக்கின்ற கூட்டணி, நோயாளிக்குக் குணத்தை கொடுக்கும் போர்வையில், பணத்தைப் பறிக்கும் கொடுமையை முதன்மையாகக் கொண்டிருக்கிறது.மகத்துவ மிக்க மருத்துவத் துறையில் மனிதநேயத்தையும், சேவையுணர்வையும் தனது முகவரியாய்க் கொண்ட முன்மாதிரி மருத்துவர்கள் பலரும் உண்டு. ஆனால், விழுமியங்களைத் தொலைத்தவர்களின் விளைச்சல் மிக வேகமாக அதிகரித்து வருவதையும் மறுக்க முடியாது.

கல்வியும், மருத்துவமும் வணிகமயமாகிவிட்டால் மிகப் பெரிய பண்பாட்டு வீழ்ச்சி ஏற்படும். மிருக உணர்வுகளும் வளர்ந்து விடும். எனவேதான், அறஞ் சார்ந்த அரசுகள் கல்வியையும், மருத்துவத்தையும் குடிமக்களுக்கு இலவசமாக வழங்க வேண்டும் என்ற கொள்கையை ஏற்றிருந்தன.இன்று அரசாங்க மருத்துவமனை, ஏதுமற்ற ஏழைகள் மட்டும் உயிருக்குத் துணிந்து போகும் இடமாக்கப்பட்டுள்ளது (சில விதிவிலக்குகள் உண்டு).ஆனால், தனியார் மருத்துவமனைகளோ, வீதிகள் தோறும் புற்றீசல்போலப் பெருகியுள்ளன.ஊடகங்களில், பெரு நிறுவனங்கள் தயாரிக்கும் நுகர்வுப் பொருள்களின் விளம்பரங்களோடு, மருத்துவமனை விளம்பரங்களும் போட்டி போடுகின்றன. மருத்துவமனைகள் ஆடித் தள்ளுபடி அறிவிக்காததுதான் பாக்கி.ஒரு நோயாளியிடம் பிரபல மருத்துவர், குறிப்பிட்ட இடத்தில் ஸ்கேன் எடுத்து வருமாறு கூறுகிறார். அந்த நோயாளி, கட்டணம் குறைவான இடத்தில் ஸ்கேன் எடுத்துக் கொண்டு, அதை மருத்துவரிடம் காட்டுகிறார்.மருத்துவர் முகத்தில் எரிமலை வெடிக்கிறது. "நான் சொன்ன இடத்தை விட்டுவிட்டு எங்கோ போய் எடுத்துள்ளீர்கள். இது உயிர் விஷயம், இதிலா கணக்குப் பார்ப்பது? பாருங்கள் தெளிவாக இல்லை. நான் சொன்ன இடத்தில் போய் எடுத்து வாருங்கள்’ என்று விரட்டுகிறார்.நோயாளியோ, தான் ஸ்கேன் எடுத்த இடத்திற்குக் கோபமாகச் சென்றபோது, அவர் வரவை ஆவலாக எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்த அங்கிருந்த பொறுப்பாளி, "டாக்டர் ஸ்கேன் தெளிவாக இல்லை எனத் திட்டியிருப்பாரே’ என்று கேட்க, ஆச்சர்யமான அந்த நோயாளி "ஆமாம்’ என்கிறார்."அதே ஸ்கேனை இதோ இந்த கவரில் போட்டுத் தருகிறேன். எடுத்துப் போங்கள்’ என்று கூறி மருத்துவர் பரிந்துரைத்த நிறுவனத்தின் பெயர் பொறிக்கப்பட்ட உறையில் அதை இட்டுத் தருகிறார்.மீண்டும் மருத்துவரிடம் போன நோயாளியிடம் மருத்துவர் சொல்கிறார்:"பார்த்தீர்களா. இது எவ்வளவு தெளிவா இருக்குன்னு. முன்னாடியே இங்கே போயிருந்தா உங்களுக்கு வீண் செலவு ஏற்பட்டிருக்காதல்லவா?’எல்லா மருத்துவர்களுமே இப்படியா என்றால் நிச்சயமாக இல்லை. ஆனால், கணிசமான தொகையினர், இப்படித்தான் இயங்குகிறார்கள் என்பது உண்மை.


மருந்து நிறுவனங்கள், மருத்துவர்கள் நடத்தும் மருத்துவமனைக்குத் தேவையான உபகரணங்களை, மேசை, நாற்காலி, படுக்கை உள்பட வாங்கித் தருகின்றன.கருத்தரங்குகளுக்கோ, பணியை முன்னிட்டோ, அல்லது இன்பச் சுற்றுலாவாகவோ, மருத்துவர் வெளியூர்கள் அல்லது வெளிநாடுகள் செல்லும்போது, விமானப் பயணம், நட்சத்திர விடுதிகளில் தங்குதல் உள்ளிட்ட ஏற்பாடுகளை மருந்து நிறுவனங்கள் மனமுவந்து செய்து தருகின்றன.நூற்றுக்கு நூறு தொடங்கி நூற்றுக்கு ஐநூறு தாண்டி, சலுகை மருந்துகளைத் தருகின்றன. மருத்துவர் தனது மருத்துவமனையிலேயே மருந்தகமும் வைத்திருந்தால் நோயாளிகள் சுரண்டப்படும் விதம் சொல்லி மாளாது.மருந்து நிறுவனங்கள் சில மாத(ா)ந்திர கையூட்டுகளை மருத்துவர்களுக்கு அளிக்கின்றன. இப்படி ஏராளமான சலுகைகளும், லஞ்சங்களும், தாராளமாகத் தரப்படுகின்றன. இதற்கு மருத்துவர்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரே கைம்மாறு அந்நிறுவனத்தின் மருந்துகளை, அதிகமாக எழுதி, நோயாளிகளை வாங்கச் செய்ய வேண்டும்.சில மருத்துவர்கள் சிறிய நோய்க்கும் பெரிய பட்டியலே எழுதுவார்கள். காரணம், அவர் பல நிறுவனங்களுக்கும் கடமைப்பட்டவர். அதிக மருந்துகள் உட்கொள்வதால், குடலில் அமிலப் பாதிப்பு வருமல்லவா அதற்கும் சேர்த்து ஒரு மருந்தை எழுதி விடுவார்.மருத்துவர் தந்த அதீத மருந்துகளின் பக்க விளைவு மெதுவாகத் தெரியும்.


ஒரே வகையான மருந்துகள், தயாரிப்பு நிறுவனங்களுக்கேற்ப, பெரும் விலை வேறுபாட்டுடன் சந்தையில் உள்ளன.நான்காம் தலைமுறை எதிர் உயிரி மருந்துகளில் 4th Generation Anti-biotic) Cefxime என்ற மருந்தை ஒரு நிறுவனம் 11 ரூபாய்க்கும் (Cipla-omnix) இன்னொரு நிறுவனம் 6 ரூபாய்க்கும் (Mankind-Mancet) விற்பனை செய்கிறது.மருந்துகளின் விலையைக் கட்டுக்குள் வைக்கும் நோக்கில் சில வகையான மருந்துகளுக்கு அரசு அனுமதியளித்துள்ளது. "ஜெனரிக் மெடிசன்ஸ்’ (மூலப்பொருள் பெயரிலான மருந்துகள்) அதிகம் பிரபலமாகாத நிறுவனங்களால் தயாரிக்கப்படுபவை. ஆனால், முறையான அனுமதியே பெறாமல் இந்தியா முழுவதும் ஏராளமான மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் இயங்கி வருவதாக ஒரு மருத்துவர் நம்மிடம் தெரிவித்ததோடு, மேலும் பல அதிர்ச்சியூட்டும் செய்திகளையும் கூறினார்.உலக நாடுகள் பலவற்றிலும் தடை செய்யப்பட்டுள்ள Analgin, Cisapride, Properido, Furazolidone, Nimesulid, Nitrofurazone, Phenol Phthalein உள்ளிட்ட பல மருந்துகள் நாட்டில் தங்கு தடையின்றி சந்தையில் விற்கப்படுவதைக் கவலையோடு பகிர்ந்து கொண்டார்.இந்த மருந்துகள் பிற நாடுகளில் தடை செய்யப்படுவதற்கு எலும்புகளை பலவீனப்படுத்துதல், மன அழுத்தம் ஏற்படுத்தல், நாடித் துடிப்பை சீர்குலைத்தல், புற்றுநோய் உருவாக்குதல், கல்லீரலைப் பாதித்தல் உள்ளிட்ட மிக மோசமான காரணங்கள் கூறப்பட்டுள்ளன. உலகில் அதிக மனித வளம் கொண்ட நம் தாய்த்திருநாட்டுக்கு குடிமக்களின் உடல்நலம் குறித்த அரசின் அக்கறையை மேற்கண்ட மருந்துகளின் அமோக விற்பனை காட்டுகின்றது.காலாவதியான மருந்துகளையும் காசாக்கும் தகவல்கள் நம்மைப் பதற வைக்கின்றன. காலாவதியான மருந்துகள் நோய் தீர்க்காது என்பதைவிட, சில நேரம், எதிர்விளைவுகளை ஏற்படுத்தி உயிருக்கே உலை வைத்துவிடும் அபாயமும் உள்ளது.

மருந்துக் கடைகளில், காலாவதியாகித் தேங்கிவிட்ட மருந்துகளை ஒரு கொடுங் கும்பல் சேகரித்துச் சென்று காலாவதி தேதியை மாற்றி, புது லேபிள் ஒட்டி, மறுசுழற்சி செய்கின்றனவாம். மருந்தை வாங்கியதும், காலாவதி தேதியை முதலில் பார்ப்போம். தேதியே போலியான தென்றால்?நோயாளி நுகர்வோர் என்னதான் செய்வது? எந்த மருந்து வாங்கினாலும், அதற்கு பில் வாங்க வேண்டும். மருந்து குறித்து சந்தேகம் இருந்தால், மருந்தின் மேற்புறம் அச்சிடப்பட்டுள்ள Batch எண்ணை, மருந்து நிறுவனத்தின் இணையதளத்திற்குள் சென்று பதிவு செய்தால், உண்மையான காலாவதி தேதி
தெரிந்துவிடும். ஒருசமயம், Batch எண்ணே போலியாக இருந்தால், எந்தத் தகவலும் வராது. அந்த விவரங்களை நகல் எடுத்து, நுகர்வோர் நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடரலாம்.எல்லா நோயாளிகளுக்கும் இயல்கிற செயலா இது?நோயாளிகள் பெற வேண்டிய விழிப்புணர்வு குறித்து சமூக அக்கறையுள்ள ஒரு மருத்துவர் கூறியதாவது:மருத்துவர்கள் எழுதும் மருந்துகள், அவற்றின் பயன்கள் குறித்து மருத்துவரிடம் நோயாளிகள் கேட்க வேண்டும்.மருத்துவர் தரும் மருந்துச் சீட்டில் (Prescribtion) நோயின் தன்மை (அ) பெயர் எழுதப்பட்டுள்ளதா என கவனிக்க வேண்டும். இவ்வாறு நோய் குறித்த விவரங்களைக் குறிப்பிடுவது கட்டாயம்.வெளியூரில் அந்த மருந்து கிடைக்குமா என்று கேட்டுத் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். சில மருந்து நிறுவனங்கள் மருத்துவர் குறிப்பிடும் பெயர்களிலேயே மருந்து தயாரித்துத் தருகின்றனவாம். அவர் மருந்து சீட்டில் உள்ள கடை தவிர பிற கடைகளில் அந்த மருந்து கிடைக்காது. மருத்துவர்களின் சேவை மகத்தானது. அர்ப்பணிப்புணர்வும், தொழில் அறமும், சேவை உள்ளமும் கொண்ட ஏராளமான மருத்துவர்கள், மக்களின் மனங்களை ஆள்கிறார்கள் என்பது உண்மை.குணமாக்கும் மருத்துவத்தைப் பணமாக்க மட்டுமே பயன்படுத்துவது, பஞ்சமா பாதகத்தினும் கொடிய பாதகம்.

மருந்து நிறுவனங்களின் நடவடிக்கைகளை அரசு தீவிரமாகக் கண்காணிக்க வேண்டும். தனியார் பள்ளி கல்விக் கட்டணங்களை அரசே நிர்ணயித்தது போல, மருந்துகளுக்கும் அதற்குரிய நியாயமான விலையை அரசே மக்கள் நலச் சிந்தை கொண்ட நிபுணர் குழுவை நியமித்துத் தீர்மானிக்க வேண்டும்.நோய் வந்தால் மருந்துகள் எடுக்கலாம்; மருந்துகளுக்கே நோய் என்றால்.

வெள்ளி, 8 செப்டம்பர், 2017

கௌரி லங்கேஷ் - உடைந்த 'பேனா முனை'

வாள்முனையைவிட பேனாமுனை வலிமை கொண்டது என்னும் வரி பலசந்தர்ப்பங்களில் சொல்லப்படுகிறது. உண்மை, ஆனால் அது கல்வியறிவும் அரசியல்பிரக்ஞையும் கொண்ட சமூகங்களில். உலகமெங்கும் நிகழ்வதென்னவென்றால் ஒருங்கிணைந்த மதப்பழைமைவாத அமைப்புக்களால் மிக எளிதாக ஓரிரு கொலைகள், வன்முறைகள் வழியாக மாற்றுத்தரப்புகளை மையத்திலிருந்து விலக்கி அமைதியாக்கிவிடமுடியும் என்பதே.

அதிதீவிர ஒற்றைநிலைபாடு. அதற்கு தர்க்கஒருமையும் வரலாற்றுணர்வும் கொண்ட பார்வை ஏதுமில்லை. உணர்ச்சிகரமான பற்று மட்டுமே இருக்கும். அத்தகைய இதழாளர்கள் பலர் இன்றுள்ளனர். அவர்களின் நிலைபாடுகள் மிகமிக எளிமைப்படுத்தப்பட்டவை, ஆகவே தெருச்சண்டை அரசியல்கொண்டவை. அதேசமயம் அவர்கள் இன்றைய இந்தியாவின் மனசாட்சியின் குரல்களாக, பன்மைத்துவத்தின் சமரசமற்ற போராளிகளாக, நவீன உலகு தேங்கியழுகிய பழைமைவாதத்திற்கு அளிக்கும் எதிர்வினைகளாக இருக்கிறார்கள். கௌரி லங்கேஷ் அத்தகையவர்

மாற்றுக்கருத்துக்கள் என்றுமிருக்கும் என்பது உண்மை, ஆனால் அது வலுவான தரப்பாக ஒலிக்காது. அந்தச் சமநிலையின்மையே வன்முறையாளரின் குரல் ஓங்கி ஒலிக்கச்செய்துவிடும். சாமானியர் ஆற்றலை வழிபடுபவர்கள் என்பதனால் ஓங்கி ஒலிக்கும் குரலை நோக்கியே ஈர்க்கப்படுவார்கள். காலப்போக்கில் அந்த பழைமைவாதமும் அடிப்படைவாதமும்  கருத்தியல்சூழலை, அரசியலதிகாரத்தைக் கைப்பற்றிக்கொள்ளநேரும். இஸ்லாமிய அடிப்படைவாதத்தால் கைப்பற்றப்பட்ட நாடுகளில் நிகழ்ந்த அதே அரசியல்பரிணாமம் இங்கும் இந்து அடிப்படைவாதத்தால் தொடங்கப்பட்டுள்ளது என்பதையே இக்கொலைகள் காட்டுகின்றன.

கௌரி லங்கேஷின் கொலையாளிகள் கண்டுபிடிக்கப்படவேண்டும், முன்னுதாரணமாகத் தண்டிக்கப்படவேண்டும். அதையொட்டி மக்களின் எதிர்ப்பு திரளவும் அடிப்படைவாதிகள் அதன்பொருட்டு மன்னிப்புகோரும்ம்கட்டாயம் உருவாகவும் வேண்டும். அதுவே இன்று தேவையானது, எதிர்காலத்திற்காக...!

வியாழன், 31 ஆகஸ்ட், 2017

ரோஹிங்கியா முஸ்லிம்கள் - நடப்பது என்ன? மனிதவுரிமையாளரான மாங் சார்ன் குறிப்பு
நீண்ட காலமாக மியான்மர் நாட்டில் நிலவி வரும் பௌத்த மதத்தைச் சாராத பர்மியர்களுக்கு எதிரான இனப் பாகுபாடு சமீப காலத்தில் அதிர்ச்சி தரத்தக்க அளவில் அதிகரித்திருக்கிறது. குறிப்பாக ரோஹிங்கியா முஸ்லிம்கள் என்று அழைக்கப்படும் இஸ்லாமிய சமூகம் ஒன்றுக்கு எதிராக மியான்மரின் ராணுவ ஆட்சியாளர்களும் மைய நீரோட்ட பர்மிய கட்சிகளும் பௌத்த துறவிகளும் புதிதாகக் கிளம்பியிருக்கும் மதவெறி அமைப்புகளும் ஊடகங்களும் சமீப காலமாக மாபெரும் இனவாத ஒடுக்குமுறையில் இறங்கியிருக்கிறார்கள்.

கடந்த ஓராண்டில் (இது 2013 ஆம் ஆண்டில் எழுதப்பட்டது) மட்டும் ராணுவமும் காவல்துறையும் பார்த்துக் கொண்டிருக்க, நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட முஸ்லிம்கள் உயிரோடு எரிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். சுமார் ஒன்றரை லட்சம் முஸ்லிம்கள் உள்நாட்டிலேயே அகதிகளாக ஆக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். வீடுகளை விட்டு விரட்டியடிக்கப்பட்டு முகாம்களில் கும்பல் கும்பலாகத் தங்கியுள்ள முஸ்லிம்களுக்கு எந்தவித வசதிகளும் கிடையாது. சமீபத்தில் இந்த நிலைமை உச்சத்தைத் தொட, வெளியுலகமும் சற்றே வளைந்துகொடுக்க ஆரம்பித்திருக்கிறது.

இலங்கை நினைவுக்கு வருகிறதா? இலங்கையில் தமிழர்களுக்கும் இப்போது முஸ்லிம்களுக்கும் ஏற்பட்டு வரும் அதே மாதிரியான இனவாத ஒடுக்குமுறைதான் மியான்மரிலும் இப்போது சிறுபான்மையர்களான முஸ்லிம்களுக்கும் கச்சின் பகுதியிலுள்ள கிறிஸ்தவர்களுக்கும் எதிராக நடக்கிறது. இரண்டு நாடுகளிலும் பௌத்த மதவாதம் ஒரு மதவாத பாசிச கலாச்சாரத்தை உருவாக்கியுள்ளது.

சீனாவின் உதவியுடன் சர்வாதிகார ஆட்சியாளர்கள் சிறுபான்மையர்களுக்கு எதிரான இன ஒழிப்பில் வெளிப்படையாக இறங்கியிருக்கிறார்கள். பொது சமூகமும் ஊடகமும் ஜனநாயகவாதிகள் என்று கூறிக் கொள்வோரும் பௌத்த இனவெறி துறவிகளின் கைப்பாவையாக மாறியுள்ளனர். பர்மாவின் தேசத்தந்தை ஆங் சானின் மகளும் ராணுவ சர்வாதிகாரத்துக்கு எதிராக போராடி ஜனநாயக தேவதையாகப் பெயர் பெற்றவருமான ஆங் சான் சூ க்யி, இலங்கையின் முன்னாள் அதிபர் சந்திரிகா குமாரதுங்க போலவே, வெளியே ஜனநாயகவாதியாகவும் உள்ளே பெரும்பான்மை இனவாத அரசியல்வாதியாகவுமே இருக்கிறார் என்பது அம்பலமாகியுள்ளது.

மியான்மரில் உள்ள முஸ்லிம்கள் ஓர் இனப்படுகொலைக்கு உள்ளாகி வருகிறார்கள் என நேரடியாக குற்றம்சாட்டி சர்வதேசத்தின் கவனத்தை ஈர்க்கிறார் பர்மாவில் பிறந்து ஒரு கலகக்காரராக இன்று புலம்பெயர்ந்து வசித்து வருபவரும் லண்டன் ஸ்கூல் ஆஃப் எகனாமிக்ஸ் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் சயின்சஸில் சிவில் சமூகம் மற்றும் மனிதப் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி குறித்த பிரிவில் வருகைதரு பேராசிரியராக இருப்பவருமான மாங் ஃஸார்னி.

மியான்மர் நிலவரத்தைப் பற்றியும் ரோஹிங்கியா முஸ்லிம்களுக்கு எதிரான இனப்படுகொலை பற்றியும் பௌத்த மதம் ஒரு மோசமான மதவாத அரசியலுக்கு மையமாக மாறியிருப்பது குறித்தும் மாங் ஃஸார்னியுடன் தொடர்பு கொண்டு உரையாடினார் தமிழ் ஆழி எடிட்டர் செந்தில்நாதன். தனது முன்னோர்களில் ஒருவர் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த செட்டியார் என்று கூறிய ஃஸார்னி தமிழ் ஆழியுடன் பல விவரங்களைப் பகிர்ந்து கொண்டார். அவருடனான நேர்காணலிலிருந்து:

1 . மியான்மரில் ரோஹிங்கியா முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக நடத்தப்படும் பௌத்த மதத்தினரின் தாக்குதல்களை வரலாற்று ரீதியில் எப்படிப் பார்க்கிறீர்கள்? இந்த இனவாதத்தின் பின்னணி என்ன?

ரோஹிங்கியா முஸ்லிம்கள் ஒரு குழுவாக வாழமுடியாத அளவுக்கு அவர்களது வாழ்க்கையை நாசமாக்கும் வேலையில்தான் பர்மாவிலுள்ள அரசியல் சக்திகளும் மதவாத சக்திகளும் இறங்கியுள்ளன. முஸ்லிம்கள் மட்டுமல்ல, இந்தியத் துணைக்கண்டத்திலிருந்து பர்மாவுக்கு வந்த அனைவர் மீதும் காலங்காலமாகத் தொடர்ந்து வரும் இந்திய எதிர்ப்பு இனவாத அரசியல் வரலாறு இதற்கு பின்புலமாக இருக்கிறது. பிரிட்டிஷ் காலத்தில் நாட்டின் உயர் மட்டத்தில் பிரிட்டிஷ்காரர்கள் இருந்தார்கள். அரசியலும் பொருளாதாரமும் அவர்கள் கையில் இருந்தது. 19ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் பர்மா கிட்டத்தட்ட இந்தியாவின் ஒரு மாகாணமாகவே இருந்தது. எண்ணெய் வளம், தொழில்துறை, விவசாயம் உள்ட பல துறைகளின் வளர்ச்சிக்காக இந்தியர்கள் பலர் பிரிட்டிஷாரால் பர்மாவுக்குள் கொண்டுவரப்பட்டனர். இவர்கள் நாட்டின் இடைநிலை அதிகார மட்டத்தில் இருந்தார்கள். குறிப்பாக வர்த்தகம் இந்தியர்களின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது. உள்ளூர் பர்மியர்கள் பெரும்பாலும் கீழ்த்தட்டில் இருந்தார்கள். இந்தப் பின்னமியில்தான் பர்மிய இனவாதம் இந்தியர்களுக்கு எதிரான ஒன்றாக உருவெடுத்தது. இரண்டாம் உலகப் போரின்போது ராகைன் மாநிலத்திலுள்ள பர்மியர்கள் ஜப்பானோடு சேர்ந்துகொண்டார்கள். ஆனால் இந்தியர்கள் பிரிட்டிஷாரின் பக்கம் இருந்தார்கள். இதில் இந்திய முஸ்லிம்கள், இந்துக்கள் இரு தரப்பினரும் உண்டு. மேற்கு பர்மியர்களும் பிரிட்டிஷ் பக்கம் இருந்தார்கள். எனவே ராகைன் பகுதியில் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக 1942 ஆம் ஆண்டிலேயே  கலவரம் வெடித்தது.

ரோஹிங்கியா முஸ்லிம்கள் குறித்து மத ரீதியிலான அச்சங்களும் பர்மியர்களுக்கு இருந்து வருகிறது. இஸ்லாம்மயமாக்கம் என்பது அதில் முக்கியமானது. பர்மாவின் பெருவழக்கம் என்னவென்றால் ஒரு முஸ்லிம் ஆண் முஸ்லிமல்லாத பர்மியப் பெண்ணைத் திருமணம் செய்துகொண்டால், அந்தப் பர்மியப் பெண் முஸ்லிமாக மதம் மாற வேண்டும். இல்லையென்றால் அவருக்கு சொத்து, வாரிசுரிமை எதுவும் கிடைக்காது. இது போன்ற விவகாரங்கள் இரு தரப்பினரிடையே மோதலை உருவாக்கின.

மலாய், இந்தோனேஷிய சமூகங்கள் ஒரு காலத்தில் பௌத்த, இந்து சமூகங்களாக இருந்தன. பிறகு முஸ்லிம் வணிகர்கள் மற்றும் பிற சக்திகள் மூலம் அவை முஸ்லிம் நாடுகளாயின. இதே மாதிரி தங்கள் நாட்டுக்கு ஆகிவிடுமோ என்கிற அச்சமும் பர்மியர்களுக்கு உண்டு.

2 . மியான்மரில் நடப்பது ஒரு இனப்படுகொலை என்று கூறுகிறீர்கள். மியான்மரில் ராணுவ சர்வாதிகாரம் மட்டுமே பிரச்சனை என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்தோம். உலக நாடுகளும் மியான்மரில் நடப்பது இனப்படுகொலை என்று கருதுவதாகத் தெரியவில்லையே?

நாஜி ஜெர்மனியின் ராணுவம் நேரடியாக இனப்படுகொலையை நடத்தியது. ஆனால் மியான்மர் ராணுவம் வேறு வழிகளைக் கையாள்கிறது. அது கிட்டத்தட்ட இனப்படுகொலையை மற்றவர்களை வைத்துச் செய்துகொள்கிறது. மதக்கலவரங்கள் உருவாவதற்கான சூழலை உருவாக்கி தாக்குதல்கள் அதிகரிக்கும்படி அது பார்த்துக் கொள்கிறது. கடந்த நாற்பதாண்டுகளாக முஸ்லிம்கள் விஷயத்தில் பர்மிய அரசு என்னவல்லாம் செய்துவருகிறது எனப் பார்க்க வேண்டும். அது முஸ்லம்களின் பிறப்பு வீதத்தைக் கட்டுப்படுத்த முயன்றது. மக்கள்தொகைக் கொள்கைகள் மூலம் ஒரு சமூகப் பிரிவைக் கட்டுப்படுத்துவதும் அவர்களது சமூக இயக்கத்தை மட்டுப்படுத்துவதும் இனப்படுகொலையின் ஒரு பகுதிதான்.

தாங்களாகவே உயிர் பிழைத்து ஓடுவதற்குரிய சூழலில் ஒரு சமூகத்தைத் தள்ளுவதும் அப்படி கடலில் படகேறி தப்பிக்கும்போதும் எல்லைகளைத் தாண்டிச் செல்ல முயலும்போதும் அவர்களது உயிருக்கு உலை வைப்பதும் என இவை அனைத்துமே இனப்படுகொலை நடவடிக்கைகள்தான். இனப்படுகொலை என்றால் எத்தனை பேர் கொல்லப்பட்டார்கள் என்கிற எண்ணிக்கையை அடிப்படையாக வைத்து மட்டுமே பேச முடியாது.

ராகைன் பௌத்தர்களுக்கும் ரோஹிங்கியா முஸ்லிம்களுக்கும் இடையில் நடப்பதை வகுப்புக் கலவரம் என மீடியா கூறுவது முற்றிலும் பிழையானது. இதில் வகுப்புவாதத்தின் பங்கும் இருக்கிறது. ஆனால் அது ஒரே ஒரு பகுதி மட்டுமே. பல்வேறு வியூகங்கள் அமைத்து ஒரு மக்கள் பிரிவையே ஒழித்துக்கட்டுவது என்கிற ராணுவ ஆட்சியாளர்களின் திட்டமே இந்த இனப்படுகொலையின் மையமாகும்.

மத்திய பர்மாவில் மெய்க்திலாவில் நடந்த தாக்குதல்களில் பட்டப்பகலில் ராணுவ, போலீஸ் கண்பார்வையில் பேரளவில் முஸ்லிம்களின் வியாபாரத் தலங்கள் சூறையாடப்பட்டன. முஸ்லிம்களின் வீடுகளும் தாக்கப்பட்டன. தாக்குதல் நடத்தியோரில் பெரும்பாலானோர் பொதுமக்கள். ஆனால் பர்மாவில் முஸ்லிம்கள் வியாபாரத் துறையை ஆதிக்கம் செலுத்தவில்லை. அது இப்போது சீனர்களின் கையில்தான் இருக்கிறது.

ஆனால் எந்த அரசும் சர்வதேச சமூகமும் இதை இனப்படுகொலை என்று கூற விரும்பவில்லை. காரணம் அப்படிக் கூறிவிட்டால் அதற்கான நடவடிக்கையை எடுக்க வேண்டும். ஐ.நாவின் தலையீடு தவிர்க்க முடியாமல் போகும். பர்மிய ராணுவ ஆட்சியாளர்களையெல்லாம் தண்டிக்கும் ஆர்வம் இப்போது மேற்கத்திய நாடுகளிடம் இல்லை. பர்மாவைத் தங்கள் சந்தைக்கான இடமாகப் பார்க்கும் எண்ணம் முதன்மை பெற்றுவிட்டது. மனித உரிமைகள் பின்சென்றுவிட்டன. ஆசியாவில் நாடுகளுக்கிடையிலான உறவை மறுசமன்பாட்டுக்குட்படுத்தும் மேற்குலகின் புதிய உத்தி இது. ஆசிய மைய அச்சு என்கிற ஒபாமாவின் புதிய கொள்கை இதைத்தான் குறிக்கிறது.

3 . டிரைசைக்கிள் இதழுக்கு நீங்கள் அளித்த ஒரு நேர்காணலிலும் அதில் எழுதிய ஒரு கட்டுரையிலும் இனப்படுகொலைவாத பௌத்தம் என்று வர்ணிக்கும் அளவுக்குச் சென்றிருக்கிறீர்கள். இது அதிர்ச்சி அலைகளை எழுப்புவதாக இருக்கிறது. ஆனால் இதே போன்ற சூழலை இன்றும் இலங்கையில் தமிழர்களும் இப்போது முஸ்லிம்களும் அனுபவித்து வருகிறார்கள். பௌத்தமும் ஒரு மதவெறி கருத்தியலாக மாறிவிட்டதா?

பௌத்தம் என்றால் ஒரு கவர்ச்சி மேற்குலகில் இருக்கிறது. ஆனால் பௌத்த தலைவர்களும் சமூகங்களும் எப்படி நடந்துகொள்ளக்கூடும் என்பதை நமது சமீப கால யுத்தங்களிலேயே மிகவும் மோசமான இனப்படுகொலை யுத்தம் நடந்த இலங்கை நிரூபிக்கிறது. இலங்கை அடிப்படையில் மிகவும் ஆழமான பௌத்த சமூகம். பௌத்தரல்லாத தமிழர்கள் சரணடைந்த பிறகும் கொத்துக் கொத்தாக கொன்று குவிக்கப்பட்டார்கள். தாய்லாந்தின் தெற்கில் உள்ள இஸ்லாமிய சமூகத்தவர்களை தாய்லாந்து நாட்டின் பௌத்த சமூகமும் ராணுவமும் எப்படி நடத்துகின்றன என்பதைப் பாருங்கள். உலகின் மிகவும் வன்முறைத்தனம் மிக்க சமூகங்களாக பௌத்த சமூகங்கள் இருக்கும் நிலையில், மேற்குலகம் இன்னமும் அதை ஏன் ஈர்ப்புள்ள, “மன ரீதியாக ஸ்மரணை உள்ள” சமூகங்களாகப் பார்க்கின்றன என்பதுதான் தெரியவில்லை. சொல்லுக்கும் செயலுக்கும் பௌத்த சமயங்களில் இப்போது தொடர்பில்லாமல் போய்விட்டது. பௌத்தர்களாகிய நாங்கள் இப்போது பிழையான, பேராசை கொண்ட, பொறாமை கொண்ட, மற்றவர்களைப் போலவே வன்முறை மிக்க சமூகங்களாக ஆகிவிட்டோம்.

அரசின் நவபாசிச, நவநாஜி தன்மையும் இந்தியர்கள், குறிப்பாக முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக மிக ஆழமாக பர்மியர்கள் மனத்தில் புதைந்திருக்கும் தவறான அபிப்பிராயங்களும் பொருளாதார ரீதியிலான கஷ்ட காலத்தில் தாங்கள் பலிகாடாவாக ஆகியிருக்கிறோம் என்கிற எண்ணமும் இரண்டாம் உலகப் போருக்கு முன்பிருந்த இனவாத தூய்மை குறித்த கருத்தாக்கங்களும் ஒன்று சேர்ந்து பர்மாவில் பௌத்தம் ஓர் இனவாத கருத்தியலாகவே உருவாகியிருக்கிறது.

4. புதிய மதத் தீவிரவாத அமைப்புகளும் பர்மாவில் தோன்றியிருக்கின்றன. குறிப்பாக 969 என்கிற அமைப்பு. இவற்றுடன் அரசும் ராணுவமும் சேர்ந்தே முஸ்லிம்கள் மீதான இனவாதத் தாக்குதலைத் தொடுக்கின்றன எனக் கூறியிருக்கிறீர்கள். இதை விரிவாக எடுத்துச் சொல்லுங்கள்.

சமீப காலத் தேர்தல்களில் ராணுவ ஆட்சியாளர்களின் பினாமிக் கட்சியாக இருந்தவர்களுக்கு தேர்தல்களில் வெற்றி கிடைக்கவில்லை. இந்தச் சூழலில் முஸ்லிம்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தி இனவாத நெருப்பை ஊதிப் பெருக்கி ஆதாயம் அடைய நினைக்கின்றன அரசு சார்பு சக்திகள்.

திடீரென பல மதவாத அமைப்புகள் முளைத்திருக்கின்றன. இப்போது உருவாகியுள்ள புதிய அமைப்புகளில் மிக முக்கியமானது 969 என்கிற அமைப்பு. இது நியோ நாஜி தன்மையுள்ள பௌத்த அமைப்பு. மஞ்சளாடை அணிந்த போலித் துறவியான விராத்து என்பவர்தான் இதன் தலைவர். க்யாக்சே என்ற இடத்தில் முஸ்லிம்களைக் கொன்றதற்காக 2003 ஆம் ஆண்டிலேயே  இவர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டவர். பௌத்த மதத்தையும் பர்மாவையும் முஸ்லிம்களிடமிருந்து பாதுகாப்பது என்கிற பெயரில்தான் இந்த அமைப்பே உருவானது. இந்தப் பெயரில் உள்ள 9, 6, 9 ஆகிய எழுத்துக்கள் பௌத்த நெறிகளை பிரதிபலிக்கின்றன. இந்த அமைப்புக்கு பர்மிய ராணுவம், ஊடகம் ஆகியவற்றின் ஆதரவும் ராணுவத் துறையின் மக்கள் தொடர்பு மற்றும் உளவியல் யுத்தப் பிரிவின் ஆதரவும் உண்டு. துவேஷ பிரச்சாரம் இந்த அமைப்பின் மிகப் பெரிய ஆயுதம். கருத்து சுதந்திரம் என்கிற பெயரில் துவேஷ பிரச்சாரத்தை ஒரு நாடு ஏற்க முடியாது என்றால் இவர்களது பிரச்சாரம் தடுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஆனால் அப்படி இல்லை. முஸ்லிம் வியாபார நிறுவனங்களைப் புறக்கணிப்பது, அவர்களை சமூகத்திலிருந்து விலக்கி வைப்பது என அவர்களது முஸ்லிம், இந்திய எதிர்ப்புப் பிரச்சாரம் வெகு தீவிரமாக பர்மிய மக்கள் மத்தியில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. ஆங் சான் சூ க்யி உள்பட பல முக்கிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் மீது பழி போடவும் 969ஐ ராணுவம் பயன்படுத்திக் கொள்கிறது. சூ க்யியை பணக்கார முஸ்லிம்களின் கையாள் என்று கூட 969 வர்ணிக்கிறது. ஆனால் சூ க்யி முஸ்லிம்களின் துன்பங்களுக்கு பாராமுகம் காட்டுகிறவராகவே இருக்கிறார் என்பது தான் உண்மை. இன்றைய அரசு திட்டமிட்டு இவர்களின் நடவடிக்கைகளைக் கட்டுப்படுத்தாவிட்டால் மேலும் ஒரு முழு வீச்சிலான இனப்படுகொலை நடந்துவிடுமோ என்கிற அச்சம் ஏற்பட்டுள்ளது.

ஆனால் அரசும் ராணுவமும் எப்போதும் இனவாதச் செயலை ஊக்குவிக்கின்றன. த டிஸ்ஆர்டர் இன் ஆர்டர்: த ஆர்மிஸ்டேட் இன் பர்மா சின்ஸ் 1962 என்கிற நூலை எழுதிய பேராசிரியர் டோனால்டு ஸீகின் நியூயார்க் டைம்ஸில் எழுதிய தலைஎதிர் கட்டுரையொன்றில் சில விஷயங்களைக் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். நே வின் ஆட்சிக் காலத்திலும் சமீபத்தில் எஸ்எல்ஓஆர்சி மற்றும் எஸ்பிடிசி ஆட்சிக் காலத்திலும் (1962 - 2010) ராணுவம் மேற்கொள்ளும் ஓர் உத்தியை அவர் அம்பலப்படுத்தியிருந்தார். ஒரு பௌத்த பெண்ணை ஒரு முஸ்லிம் ரேப் செய்துவிட்டார் என்றோ பௌத்தர்களை இஸ்லாமியர்களாக்க சதி செய்கிறார்கள் என்றோ ராணுவம் திட்டமிட்டு ஒரு வதந்தியைக் கிளப்பும். அதை ஒட்டி தானாகவே கலவரங்களை மூட்டும். இவ்வாறான பிரித்தாளும் சூழ்ச்சி மூலம் அது தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொள்ளும். ராணுவத்திலுள்ள மோசமான தளபதிகள் விராத்து போன்ற மதவெறியர்கள் மூலம் தங்கள் பினாமி ராஜ்ஜியத்தை நடத்துகிறார்கள் என்பதே தெளிவான விஷயம்.

இரண்டாம் உலகப் போரின்போது ஜப்பானிய ராணுவத்தால் உருவாக்கப்பட்டதுதான் பர்மிய ராணுவம். அது ஹிட்லரின் ஆசீர்வாதம் பெற்ற ஒன்று. ஓய்வு பெற்ற ராணுவ உயரதிகாரி ஒருவர் கடந்த ஆண்டு என்னிடம் நேருக்கு நேராக ஒன்றைச் சொன்னார்: எனக்கும் என் சகாக்களுக்கும் இந்த “மு”க்களைக் கண்டாலே பிடிக்காது என்றார் அவர். மு என்றால் முஸ்லிம்கள். “அவர்கள் அனைவரையுமே கொன்றுவிட முடியாதே” என்பதுதான் தங்களுக்கு சங்கடமாக இருக்கிறது என்றார் அவர். அவர் குறிப்பிட்டது மேற்கு பர்மாவிலுள்ள ரோஹிங்கியா முஸ்லிம்களைத்தான்.

இத்தகைய வகுப்புவாதக் கலவரங்களைத் தூண்டிவிட்டால் ராணுவத்தின் தேவை அதிகமாக உணரப்படும் என்பதும் ஜனநாயகமயமாதலின் வேகம் தடைபடும் என்பதும்கூட ராணுவத்தின் வியூகம். பர்மிய மக்களை அச்சத்தில் இருக்க வைத்து, சமூகத்தில் ராணுவத்தின் கையை ஓங்கச் செய்வதற்காக இத்தகைய வகுப்புவாத, மதக்கலவரங்கள் மூட்டப்படுகின்றன எனப் புலம்பெயர் பர்மிய அறிவுஜீவியான மூ தீ கன் சமீபத்தில் கூறியிருந்தார்.

சில தசாப்தங்களுக்கு முன்பு பர்மாவில் நிலவிய இந்திய எதிர்ப்பு மனநிலை போன்றதா இன்றைய முஸ்லிம்கள் எதிர்ப்புப் போக்கு? முன்பு தமிழர்கள் ஆயிரக்கணக்கில் பர்மாவிலிருந்து தப்பிவந்த ஒரு காலமும் உண்டு.

அன்று தமிழர்களும் பிற இந்தியர்களும் எதிர்கொண்ட எந்தவொரு அனுபவத்தையும்விட இன்று பர்மாவின் முஸ்லிம்கள் எதிர்கொள்ளும் அடக்குமுறை மிக மிக தீவிரமானது. இன்றைய அரசு ஓர் இனப்படுகொலை அரசு. இன ரீதியிலும் மத ரீதியிலும் மாற்றாரைத் துடைத்தெறிவது என்கிற கண்ணோட்டமும் இரக்கமற்ற முறையில் அதை நடைமுறைப்படுத்துவதும் முந்தைய சூழலைவிட வித்தியாசமானது.

வரலாறு எப்படிப்பட்ட சுமைகளை நம் மீது சுமத்தியுள்ளபோதும் மியான்மரில் ஜனநாயக மீட்சி என்பது அங்கே ஒரு பன்மொழி, பல்சமய, பல்லின அரசு அமைக்கப்படுவதன் மூலமாகவே சாத்தியமாகும்.

5.  பர்மாவிலுள்ள ஜனநாயகவாதிகள் இதைப் புரிந்துகொண்டிருக்கிறார்களா? ஆங் சான் சூ க்யியை ஒரு ஜனநாயக அடையாளமாக தலைவராக நாங்கள் பார்த்தோம். இந்த விவகாரத்தில் அவரது பங்கு சிக்கலானதாக இருப்பதாகவே தெரிகிறது. அவர் யார் பக்கம் நிற்கிறார்?

ஆங் சான் சூ க்யி ஆக்ஸ்போர்டில் படித்தவர். மேற்கத்திய லிபரல்களோடு இரண்டு தசாப்தங்கள் வாழ்ந்தவர். ஆனாலும் உள்ளுக்குள் அவர் ஒரு பர்மா பௌத்தவாத கலாச்சார வெறியர் தான். அவர் கமுக்கமான இனவெறியர்.

மதசார்பின்மையில் உறுதியான, பல் இன, பல் கலாச்சார தேசியத்தையே அவரது தந்தை உருவாக்க விரும்பினார். ஆனால் அவரது தந்தையைவிட முற்றிலும் மாறுபட்டவர் சூ க்யி. ரோஹிங்கியா முஸ்லிம்கள், கச்சின் கிறிஸ்தவர்கள் உட்பட பர்மாவின், இன, மத சிறுபான்மையர் விவகாரத்தில் அவர் நெடுங்காலமாகவே மௌனம் காத்து வந்திருக்கிறார். அதைப் போலவே அடித்தட்டிலுள்ள பர்மிய பௌத்த விவசாய வர்க்கத்தினருடனும் அவர் தன்னை இனம்கண்டதில்லை.
இன்று பர்மாவில் நிறைய பேர் அவர் மீது நம்பிக்கை இழந்து வருகிறார்கள். நீதிக்கும் சுதந்திரத்துக்குமான அடையாளமாக அவர் இருந்த காலம் மாறிக் கொண்டிருக்கிறது. ராணுவத் தளபதிகள் அவ்வளவாகத் தீங்கற்றவர்கள் என அவர் நினைப்பதாகத் தெரிகிறது. தான் அதிபராக ஆகவேண்டும் என்பதற்காக உண்மையான கொள்கைகளைப் பேசாமல் கல்நெஞ்சம் படைத்தவராக மாறிய ஹிலாரி கிளிண்டனைப் போன்றவர்தான் சூ க்யியும் என்றே தோன்றுகிறது.

6. பர்மாவிலிருந்து தப்பித்துவராமல் அங்கேயே தங்கிவிட்ட தமிழர்களின் நிலைமை பற்றி சொல்வீர்களா? அவர்கள் என்ன ஆனார்கள்? அவர்கள் சம உரிமையுடன் வாழ்கிறார்களா? தமிழர்களுக்கும் பிற இனச் சிறுபான்மையருக்கும் அங்கே என்ன அரசியல் எதிர்காலம் இருக்கிறது?

தமிழர்கள் பற்றியோ அவர்களின் வம்சாவளியினர் பற்றியோ எனக்கு உண்மையிலேயே எதுவும் தெரியவில்லை. உண்மையில் எனது தாய் வழிப் பாட்டன்களில் ஒருவர் தமிழர். அவர் எப்போதோ இறந்துவிட்டார். இங்கே பர்மியர்கள் பார்வையில் தமிழர்களுக்கும் இந்தியர்களுக்குமென தனியே வித்தியாசங்கள் கிடையாது. பர்மியர்கள் இந்திய வம்சாவளியினர் அனைவரையுமே காலர்கள் (கலர்டு பீப்பிள் என்கிற பிரிட்டிஷ் நிறவாத சொல்லாட்சியிலிருந்து வந்தது) என்று கீழ்மைப்படுத்திக் கூப்பிடுவார்கள்.

7.இன்றைய பர்மிய விவகாரங்களில் இந்தியாவின் பங்கு எப்படி இருக்கிறது?

புத்தனும் காந்தியும் தாகூரும் இன்ன பிறரும் பிறந்த இந்தியா இப்போது கல்நெஞ்சம் கொண்ட தனக்கு லாபமா நட்டமா என கணக்குப் போட்டுப் பார்க்கும் நாடாக இருக்கிறது. இந்தியாவின் “கிழக்கு நோக்கிப் பார்ப்போம்” வெளியுறவுக் கொள்கையில் மனிதாபிமானமும் கருணையும் இல்லை. பர்மாவில் நடக்கும் இனவெறித் தாக்குதல்களில் இந்தியாவுக்கு நேரடி பங்கு இல்லை. ஆனால் பர்மிய ராணுவத்துக்கும் பாதுகாப்புப் படையினருக்கும் அது இந்திய மண்ணில் வைத்து பயிற்சி அளக்கிறது. பர்மாவின் ராணுவத்துக்கும் அரை சிவிலியன் ஆட்சி நடத்தும் தெயன் சியெனின் அரசுக்கும் இந்தியா உறுதுணை புரிந்து வந்தது. இவ்வகையில் குற்றம் இந்தியாவின் மீதும் இருக்கவே செய்கிறது. கொஞ்சம் எண்ணெயும் எரிவாயும் கிடைத்த காரணத்தால், பர்மிய ராணுவத்துக்கு நற்சான்றிதழ் அளித்திருக்கிறது இந்தியா.

8. இலங்கையில் 2009 யுத்தத்தில் சர்வதேச சமூகம் தமிழர்களுக்கு துரோகமிழைத்தது. பர்மிய முஸ்லிம் விஷயத்திலும் இப்போது இதுவே நடக்குமா? ஒரு சமூகத்துக்கு புவிசார் அரசியல் மதிப்பு இல்லை என்றால் அல்லது அதிகார ஆடுகளத்தில் அதற்கு பயன்பாட்டு மதிப்பு இருக்காது என்றால் மேற்குலகம் அதைப் பொருட்படுத்துவதில்லை. இந்த வஷயத்தில் உலக வல்லரசுகளின் பங்கை எப்படிப் பார்க்கிறீர்கள்? சீனாவின் பங்கு என்ன?

சர்வதேச சமூகம் என்றழைக்கப்படுவதே முரண்பாடுகளுள்ள சுயநலன் மிக்க சித்தாந்தங்களின் சந்தர்ப்பவாத கூட்டுதான். அது ஒருபோதும் மனிதாபிமான லட்சியங்களுக்கு விசுவாசமாக இருந்ததில்லை. இலங்கையில் தமிழர்களின் விஷயத்திலும் சரி பர்மாவில் எல்லா இன, மத சிறுபான்மையர் விஷயத்திலும் சரி, கதாபாத்திரங்கள் மாறலாம், கதை ஒன்றுதான்.

உலகின் பார்வையில் பர்மா ஒரு அசிங்கமாக இருந்தாலும் சரி சொல்கிறேன்: அது இயற்கை வளங்களின் விபச்சார விடுதி. அது கடைசியில் உருவாகியிருக்கும் “புதிய சந்தை” அல்லது “கன்னி பொருளாதாரம்”. யோசித்துப் பாருங்கள். ரோஹிங்கியா முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக இனத் துடைத்தழிப்பு நடக்கிறது என்றும் மனித குலத்திற்கு எதிரான குற்றங்கள் அங்கே நடந்துகொண்டிருக்கின்றன என்றும் தியென் சியென் அரசாங்கத்தைக் குற்றம்சாட்டி ஹியூமன் ரைட்ஸ் வாச் அமைப்பு அறிக்கை வெளியிட்ட அதே நாளில், அதிபரும் முன்னாள் தளபதியுமான தியென் செயினை “அமைதியின் வழி செல்பவர்” எனக் கூறி விருது அளித்து மகிழ்கிறது இன்டர்நேஷனல் கிரைசிஸ் குரூப். பர்மா மீதான எல்லா பொருளாதாரத் தடைகளையும் நீக்க ஐரோப்பிய யூனியன் முன்வந்திருக்கிறது. பர்மாவில் நடப்பது “முன்னுதாரணமாகத் திகழக்கூடிய ஜனநாயத்துக்கான மாறுதல் காலகட்டம்” என்று அழைக்கிறார் அமெரிக்க குடியரசுத் தலைவர் பராக் ஒபாமா. ஆசியான் ஐஎம்எஃப், வேர்ல்ட் பேங்க், ஜப்பானின் சென்ட்ரல் பேங்க் அனைத்துமே அங்கே கடைவிரித்துவிட்டன. பர்மாவின் 7 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் கடனை ஜப்பானும் பிற கடன் வழங்கு நாடுகளும் ரத்து செய்துவிட்டன. ஆக பர்மாவில் ஓர் இனப்படுகொலை அரசு தன் இனப்படுகொலையை செவ்வனே செய்து முடிக்க அனைத்து உதவிகளையும் சர்வதேச சமூகம் செய்துகொண்டிருக்கிறது என்றே கூறமுடியும்.

இலங்கையில் தமிழர்களுக்கு மாபெரும் அழிவை கொழும்பு நடத்தி முடிப்பதற்கு வியூக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அதிமுக்கிய உதவியை சீனா அளித்தது. அந்த சீனா இன்று பர்மாவின் மீதும் ஏறி உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறது. அதற்குத் தேவை பர்மாவின் இயற்கை வளங்கள், பர்மாவின் மேற்கு மற்றும் தெற்கு கடலோரங்களில் கால் பதிப்பதற்கான அனுமதி ஆகியவைதான். அப்படி நடந்துவிட்டால் இந்தியப் பெருங்கடல், பசிபிக் பெருங்கடல் ஆகிய இரு மாகடல்களிலும் தன் கடற்படைக்கு நேரடித் தொடர்பை சீனா பெற்றுவிடும்.

இன்று மியான்மரில் நடக்கும் இனப்படுகொலை. அதன் பின்னணி என்ன ? என்பதை நாம் அறிந்துக்கொள்ள ஓர் அறிமுகமாக  2013 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் தமிழ் ஆழி இதழில் வெளியான மியான்மர் மனிதவுரிமையாளரான மாங் சார்னியிடம் எடுத்த நேர்காணல் தான் இந்த நேர்காணல்.

மனிதவுரிமையாளரான மாங் சார்ன் குறிப்பு :

ரோஹிங்கியா முஸ்லீம்களின் மீதான தாக்குதல் என்பது இனப்படுகொலைதான் என்று கூறும் மாங் சார்னி தற்போது மியான்மரைவிட்டு வெளியே வசிக்கிறார்.

ஈழ இனப்படுகொலைக்கும் இதற்கும் உள்ள ஒப்புமை, பர்மாவில் ஒரு காலத்தில் தமிழர்கள் தாக்கப்பட்டது. இந்தியாவின் பங்கு, சீனாவின் எண்ணம், அமைதிப்புறா என்று நாம் கருதும் ஆங் சான் ச்சுகியின் உண்மை முகம், இனவாத பெளத்தம் என பலவற்றைப் பற்றியும் பேசினார் மாங் சார்னி.

ஈழத்தமிழர்களுக்கு சர்வதேச அளவில் பேசிவருபவர்களில் ஒருவரான மாங் சார்னியின் முன்னோர்களில்
(ரோஹிங்கியா முஸ்லீம்களின் மீதான மியான்மர் அரசின் இனவழிப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து மனித உரிமை செயல்பாட்டாளர் மாங் சார்னியுடனான ஆழி செந்தில் நாதனின் விரிவான நேர்காணல் - (indosri)

செவ்வாய், 4 ஜூலை, 2017

க்யூபா - கற்றுக்கொள்ளவேண்டிய பாடம்109884 சதுர கிலோ மீற்றர் அளவுடைய தேசத்திடமிருந்து 65610 சதுர கிலோ மீற்றர் அளவுடைய தேசம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய விடயங்கள் அதிகம் உண்டு. சாதாரண குப்பை கழிவு விடயத்தில் கூட மேலான்மை முகாமைத்துவம் அற்ற நிலையில் நாட்டினுடைய எதிர்கால முன்னேற்றத்தை எவ்வாறு கொண்டு சொல்லப்போகிறார்கள் என்பது என்போன்ற அடுத்த தலைமுறையினரின் கேள்வியாக இப்போ தொக்கி நிற்கிறது தெருவோரம் மூக்கை பொத்தியபடி...! 
யுத்தம் ஒரு காரணமாக சொல்லப்பட்டது. அதுவும் மனித பேரழிவுடன் முடிவுற்றது. ஆனால் மனித மனங்களுக்கிடையான சமாதானங்களும், சகிப்புத்தன்மைகளும், பொருளாதார நிலைமைகளும் அதாளபாதாளத்திற்குள் செல்வதையே அன்மைய செய்திகளும் செயற்பாடுகளையுமே நாம் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. வறியவர்களினதும் விவசாயிகளினதும் நலன் காக்கும் அரசால் மாத்திரம் தேசத்தை முன்னோக்கி நகர்த்த முடியும். வெறும் சுற்றுலாப்பயணிகளை கவர்வதற்கும் வெளிவேஷமான கட்டிட பிரமாண்டத்தை வைத்து மாத்திரம் ஒட்டுமொத்த மனித சுட்டெண்களின் மதிப்பை உயர்த்த முடியாது. இதில் ஏழைகளின்  நிலையைப் போக்க எடுத்துக்கொண்ட பொருளாதார முயற்சிகளில் ஒரு நாடு எவ்வாறு ஒரு முற்போக்கான பாதையில் செல்லும் என்பதை க்யூபா நிரூபித்து வருகிறது. வறியவர்களுக்கான ஒரு பொருளாதார அறிக்கை எவ்வாறு நாட்டின் பொருளாதார அடித்தளத்தையே மாற்றும் என்பதை நான் இங்கு பதிவு செய்கிறேன்.

உலகில் நிலவிய பனிப்போர் முடிந்த நேரம், பொருளாதார வீழ்ச்சிக்கு முக்கியக் காரணமாக கருதிய சோஷ‌லிச பொருளாதாரக் கொள்கையைக் காட்டிலும், முதலாளித்துவ பொருளாதாரக் கொள்கையே வெற்றிக்கு உகந்தது என்ற கருத்தாக்கம் ஏற்பட்டது.

ஆனால் இந்த சுய தம்பட்ட முதலாளித்துவ மேலாண்மை உயர்வு மறைந்துவிட்டது.  அமெரிக்கா பொருளாதார வீழ்ச்சியில் சிக்கித் தவிக்கிறது.  ஐரோப்பிய நாடுகளோ தங்களது யூரோ கூட்டணி நாடுகளைக் கட்டுக்குள் வைத்துக் கொள்ள பெரிதும் தவித்துவருகின்றன. அமெரிக்காவில் வால் ஸ்ட்ரீட் முற்றுகை போன்ற பெரும் எழுச்சிகள் அனுதினமும் குலுக்கிக் கொண்டிருப்பதும், ஐரோப்பா முழுவதும் எழுச்சிகள் நடைபெறுவதும்  முதலாளித்துவ பொருளாதாரத் திட்டம் குறித்த உண்மையை வெகுவாக வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டுகிறது.

இந்த வளர்ந்த நாடுகளில் பொருளாதாரத்தில் நிலவும் குழப்பம், ஒரு புதிய சோஷ‌லிச பொருளாதார முறையை நோக்கி உலகை நகர்த்தி கொண்டிருக்கிறது.

இந்த வெளித் தெரியாத மாற்றத்துக்கு தலைமை ஏற்றிருக்கும் க்யூபா, அமெரிக்காவின் அனைத்து வகை எதிர்ப்புகளையும் ஏற்று அதற்கு எதிர் தாக்குதல் தொடுத்து, தற்போது உலகின் பல முதலாளித்துவ நாடுகளைக் காட்டிலும் பல்வேறு வகையில் பொருளாதார முன்னேற்றத்தைப் பதிவு செய்துள்ளது.

அமெரிக்கா பல்வேறு வகையில் க்யூபாவுக்கு செல்லக்கூடிய பல நாடுகளை, கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களுடனான வர்த்தகப் போக்குவரத்தை தடுத்து வருவதுடன், ஜப்பானிலிருந்து மருத்துவ உபகரணங்கள், இத்தாலியிலிருந்து ரசாயனப் பொருட்கள், பிரான்சிலிருந்து எக்ஸ்ரே கருவிகள் இறக்குமதி செய்யப்படுவது உட்பட அனைத்துக்கும் தடைகளை உண்டாக்கி வருகிறது.
ஆனால், அமெரிக்காவின் இந்த தடங்கலை எல்லாம் மீறி க்யூபா தனக்கென்று ஒரு வழிமுறையை உருவாக்கி, வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுடன் ஒரு கூட்டு முயற்சியை உண்டாக்கி தனது நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கான முதலீடுகளை பெற்று வருகிறது.

ஜெர்மனி, பிரான்ஸ், பிரேசில், கனடா மற்றும் பிரிட்டன் உள்ளிட்ட அனைத்து நாடுகளுடன் ஏற்படுத்திக் கொண்ட கூட்டுத்திட்ட முயற்சியின் பலனாக க்யூபாவின் திட்ட மதிப்பீடு 5 பில்லியன் டாலரைத் தாண்டியுள்ளது.  இது தற்போது வளர்ந்து, 60 வெவ்வெறு நாடுகளிலுள்ள 40 துறைகளை உள்ளடக்கிய மொத்தம் 240 திட்டங்களாக பெருகியுள்ளது.
இதை க்யூபா தன் சுய முயற்சியில் சோஷ‌லிச வழிமுறைகளில் சாதித்துள்ளது.  அதன் காரணமாக அதன் பொருளாதார வளர்ச்சி ஆண்டுக்கு 9.6% தொட்டுள்ளது.

இன்னும் அதிகம் சொல்லலாம்.  ஆரம்பக் கல்வி தொடங்கி முனைவர் பட்டம் பெறும்வரை அனைவருக்கும் இலவசக் கல்வியை க்யூபா உத்திரவாதம் செய்துள்ளது. அமெரிக்காவின் உளவுத்துறையான சிஐஏ-வின் fact book படி க்யூபாவின் அண்டை முதலாளித்துவ நாடுகளான அமெரிக்கா, கனடா போன்ற நாடுகளைக் காட்டிலும் அதிகமாக படிப்பறிவு 99% உள்ளது என்று ஒப்புக்கொண்டுள்ளது.

அது போல மருத்துவ வசதியை உறுதி செய்துள்ளது.  க்யூபா போன்ற வளர்ந்து வரும் பல்வேறு நாடுகளில் உள்ளது போல், மருத்துவத் துறையில் உள்ள அசுத்தமும், கவனிப்பாரற்ற தன்மையும், ஊழலும் க்யூபாவில் இல்லவே இல்லை.

ஆச்சரியப்படும் வகையில், க்யூபா தனது நாட்டின் ஆண்டு நிதி நிலையில் 45 சதவீதத்தை மருத்துவத்திற்கும், கல்விக்கும் மட்டுமே ஒதுக்கீடு செய்து வருகிறது.  ஐக்கிய நாடுகளின் அங்கமான உலக ஆரோக்கிய நிறுவனத்தின் (WHO) குழந்தை இறப்பு விகிதம் 1000-க்கு 4.7 என்ற விகிதத்தில் குறைந்திருப்பதாக பதிவு செய்துள்ளது.  மேற்கத்திய நாடுகளில் பல நாட்டின் நிலைமையைக் காட்டிலும் சிறந்திருப்பதை உறுதி செய்கிறது.

இன்று முதலாளித்துவ நாடுகள் ஒரு சிறு பகுதியினருக்கு மட்டுமே பாதுகாப்பு கொடுக்கிறது. க்யூபா தனது சோஷ‌லிசப் பாதையில், நாட்டின் அனைத்து மக்களையும் வறுமையிலிருந்து, வேலையின்மையிலிருந்து, நோயிலிருந்து காத்திருப்பது அசாதாரண சாதனையாகும்.

சோஷ‌லிசக் கோட்பாட்டின் உள்ளடக்கத்தை முற்றாக பேணுவதுடன், தனது நாட்டின் வளர்ச்சிக்கான திட்டமிடுதலை அந்த நாட்டின் தொழிலாளர்களுடனும், உழைப்பாளர்களுடனும், உள்ளாட்சி அமைப்புகளுடனும் முற்றாக கலந்தாலோசித்த பின்னரே முடிவெடுக்கிறது க்யூபா.  அதுதான் உண்மையான சோஷ‌லிசப் பாதையின் உள்ளடக்கம்.  அத்தோடில்லாமல் நேட்டோ அமைப்பிலுள்ள பிரான்ஸ் போன்ற நாடுகளையும், தனது சோஷ‌லிச வழிமுறைகளை மாதிரியாக கொண்டு திட்டமிடும் அளவுக்கு ஊக்குவித்து வருகிறது.
பெர்கலேயை தலைமையிடமாகக் கொண்டு இயங்கிவரும் “அமெரிக்காக்கள் பற்றிய ஆய்வு” மையத்தின் இயக்குனர் திரு ரோஜர் பர்பேக் எழுதிய ஒரு கட்டுரையில், க்யூபா தனது சோஷ‌லிசத் திட்டங்களின் மூலமாக பொருளாதார வீழ்ச்சியைத் தடுத்ததுடன், அதில் வெற்றியும் கண்டதை வெகுவாக பாராட்டியுள்ளார்.

க்யூபா போல் உலகின் எந்த நாடும் தனது பொருளாதாரத் திட்டங்களை தனது நாட்டு தொழிலாளர்களுடன் கலந்து பேசி முடிவெடுப்பதில்லை.  கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களின் நண்பனான மனிதாபிமானமற்ற முதலாளித்துவக் கணக்கீடுகளை சார்ந்திராமல், நாட்டின் தொழிலாளர் வர்க்கத்துக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து அவர்களது நலனையே பேணி வருகிறது க்யூபா.
அமெரிக்க வழியில் லாபம் மற்றும் வணிகத்தில் புரளும் தொகைகளை வைத்து நாட்டு மக்களின் வாழும் நிலையை குறிப்பதென்பது ஒரு அப்பட்டமான மோசடியாகத்தான் இருக்கும்.  ஏனென்றால், அந்தப் புள்ளி விவரங்கள் உண்மையில் அந்த நாட்டு மக்களின் உண்மையான வளர்ச்சியைப் பிரதிபலிப்பதில்லை.

முந்தைய சோவியத் ரஷ்ய கூட்டணித் திட்டங்கள் சரியானவையாக இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம்.  ஆனால் சோஷ‌லிசத்தின் மதிப்பு, சோவியத் ரஷ்யாவின் வீழ்ச்சியுடன் மூழ்கிவிடவில்லை.  மாறாக, சரியான திட்டமிடுதலால்,  சோஷ‌லிச கொள்கை இன்னும் வீறுகொண்டதாக எழும்.

மந்திர ஒலியால் கட்டுண்டு குழல் வாசிப்பவன் பின்னால் செல்லும் எலிகளைப் போல, பல்வேறு நாடுகளை தனது  சோஷ‌லிச கொள்கை திட்டங்கள் மீது ஈர்க்க க்யூபாவால் முடியும் என்று நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.ஏழைகளின்  நிலையைப் போக்க எடுத்துக்கொண்ட பொருளாதார முயற்சிகளில் ஒரு நாடு எவ்வாறு ஒரு முற்போக்கான பாதையில் செல்லும் என்பதை க்யூபா நிரூபித்து வருகிறது. வறியவர்களுக்கான ஒரு பொருளாதார அறிக்கை எவ்வாறு நாட்டின் பொருளாதார அடித்தளத்தையே மாற்றும் என்பதை நான் இங்கு பதிவு செய்கிறேன்.

உலகில் நிலவிய பனிப்போர் முடிந்த நேரம், பொருளாதார வீழ்ச்சிக்கு முக்கியக் காரணமாக கருதிய சோஷ‌லிச பொருளாதாரக் கொள்கையைக் காட்டிலும், முதலாளித்துவ பொருளாதாரக் கொள்கையே வெற்றிக்கு உகந்தது என்ற கருத்தாக்கம் ஏற்பட்டது.

ஆனால் இந்த சுய தம்பட்ட முதலாளித்துவ மேலாண்மை உயர்வு மறைந்துவிட்டது.  அமெரிக்கா பொருளாதார வீழ்ச்சியில் சிக்கித் தவிக்கிறது.  ஐரோப்பிய நாடுகளோ தங்களது யூரோ கூட்டணி நாடுகளைக் கட்டுக்குள் வைத்துக் கொள்ள பெரிதும் தவித்துவருகின்றன. அமெரிக்காவில் வால் ஸ்ட்ரீட் முற்றுகை போன்ற பெரும் எழுச்சிகள் அனுதினமும் குலுக்கிக் கொண்டிருப்பதும், ஐரோப்பா முழுவதும் எழுச்சிகள் நடைபெறுவதும்  முதலாளித்துவ பொருளாதாரத் திட்டம் குறித்த உண்மையை வெகுவாக வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டுகிறது.

இந்த வளர்ந்த நாடுகளில் பொருளாதாரத்தில் நிலவும் குழப்பம், ஒரு புதிய சோஷ‌லிச பொருளாதார முறையை நோக்கி உலகை நகர்த்தி கொண்டிருக்கிறது.
இந்த வெளித் தெரியாத மாற்றத்துக்கு தலைமை ஏற்றிருக்கும் க்யூபா, அமெரிக்காவின் அனைத்து வகை எதிர்ப்புகளையும் ஏற்று அதற்கு எதிர் தாக்குதல் தொடுத்து, தற்போது உலகின் பல முதலாளித்துவ நாடுகளைக் காட்டிலும் பல்வேறு வகையில் பொருளாதார முன்னேற்றத்தைப் பதிவு செய்துள்ளது.

அமெரிக்கா பல்வேறு வகையில் க்யூபாவுக்கு செல்லக்கூடிய பல நாடுகளை, கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களுடனான வர்த்தகப் போக்குவரத்தை தடுத்து வருவதுடன், ஜப்பானிலிருந்து மருத்துவ உபகரணங்கள், இத்தாலியிலிருந்து ரசாயனப் பொருட்கள், பிரான்சிலிருந்து எக்ஸ்ரே கருவிகள் இறக்குமதி செய்யப்படுவது உட்பட அனைத்துக்கும் தடைகளை உண்டாக்கி வருகிறது.
ஆனால், அமெரிக்காவின் இந்த தடங்கலை எல்லாம் மீறி க்யூபா தனக்கென்று ஒரு வழிமுறையை உருவாக்கி, வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுடன் ஒரு கூட்டு முயற்சியை உண்டாக்கி தனது நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கான முதலீடுகளை பெற்று வருகிறது.

ஜெர்மனி, பிரான்ஸ், பிரேசில், கனடா மற்றும் பிரிட்டன் உள்ளிட்ட அனைத்து நாடுகளுடன் ஏற்படுத்திக் கொண்ட கூட்டுத்திட்ட முயற்சியின் பலனாக க்யூபாவின் திட்ட மதிப்பீடு 5 பில்லியன் டாலரைத் தாண்டியுள்ளது.  இது தற்போது வளர்ந்து, 60 வெவ்வெறு நாடுகளிலுள்ள 40 துறைகளை உள்ளடக்கிய மொத்தம் 240 திட்டங்களாக பெருகியுள்ளது.
இதை க்யூபா தன் சுய முயற்சியில் சோஷ‌லிச வழிமுறைகளில் சாதித்துள்ளது.  அதன் காரணமாக அதன் பொருளாதார வளர்ச்சி ஆண்டுக்கு 9.6% தொட்டுள்ளது.
இன்னும் அதிகம் சொல்லலாம்.  ஆரம்பக் கல்வி தொடங்கி முனைவர் பட்டம் பெறும்வரை அனைவருக்கும் இலவசக் கல்வியை க்யூபா உத்திரவாதம் செய்துள்ளது. அமெரிக்காவின் உளவுத்துறையான சிஐஏ-வின் fact book படி க்யூபாவின் அண்டை முதலாளித்துவ நாடுகளான அமெரிக்கா, கனடா போன்ற நாடுகளைக் காட்டிலும் அதிகமாக படிப்பறிவு 99% உள்ளது என்று ஒப்புக்கொண்டுள்ளது.
அது போல மருத்துவ வசதியை உறுதி செய்துள்ளது.  க்யூபா போன்ற வளர்ந்து வரும் பல்வேறு நாடுகளில் உள்ளது போல், மருத்துவத் துறையில் உள்ள அசுத்தமும், கவனிப்பாரற்ற தன்மையும், ஊழலும் க்யூபாவில் இல்லவே இல்லை.
ஆச்சரியப்படும் வகையில், க்யூபா தனது நாட்டின் ஆண்டு நிதி நிலையில் 45 சதவீதத்தை மருத்துவத்திற்கும், கல்விக்கும் மட்டுமே ஒதுக்கீடு செய்து வருகிறது.  ஐக்கிய நாடுகளின் அங்கமான உலக ஆரோக்கிய நிறுவனத்தின் (WHO) குழந்தை இறப்பு விகிதம் 1000-க்கு 4.7 என்ற விகிதத்தில் குறைந்திருப்பதாக பதிவு செய்துள்ளது.  மேற்கத்திய நாடுகளில் பல நாட்டின் நிலைமையைக் காட்டிலும் சிறந்திருப்பதை உறுதி செய்கிறது.
இன்று முதலாளித்துவ நாடுகள் ஒரு சிறு பகுதியினருக்கு மட்டுமே பாதுகாப்பு கொடுக்கிறது. க்யூபா தனது சோஷ‌லிசப் பாதையில், நாட்டின் அனைத்து மக்களையும் வறுமையிலிருந்து, வேலையின்மையிலிருந்து, நோயிலிருந்து காத்திருப்பது அசாதாரண சாதனையாகும்.
சோஷ‌லிசக் கோட்பாட்டின் உள்ளடக்கத்தை முற்றாக பேணுவதுடன், தனது நாட்டின் வளர்ச்சிக்கான திட்டமிடுதலை அந்த நாட்டின் தொழிலாளர்களுடனும், உழைப்பாளர்களுடனும், உள்ளாட்சி அமைப்புகளுடனும் முற்றாக கலந்தாலோசித்த பின்னரே முடிவெடுக்கிறது க்யூபா.  அதுதான் உண்மையான சோஷ‌லிசப் பாதையின் உள்ளடக்கம்.  அத்தோடில்லாமல் நேட்டோ அமைப்பிலுள்ள பிரான்ஸ் போன்ற நாடுகளையும், தனது சோஷ‌லிச வழிமுறைகளை மாதிரியாக கொண்டு திட்டமிடும் அளவுக்கு ஊக்குவித்து வருகிறது.

பெர்கலேயை தலைமையிடமாகக் கொண்டு இயங்கிவரும் “அமெரிக்காக்கள் பற்றிய ஆய்வு” மையத்தின் இயக்குனர் திரு ரோஜர் பர்பேக் எழுதிய ஒரு கட்டுரையில், க்யூபா தனது சோஷ‌லிசத் திட்டங்களின் மூலமாக பொருளாதார வீழ்ச்சியைத் தடுத்ததுடன், அதில் வெற்றியும் கண்டதை வெகுவாக பாராட்டியுள்ளார்.

க்யூபா போல் உலகின் எந்த நாடும் தனது பொருளாதாரத் திட்டங்களை தனது நாட்டு தொழிலாளர்களுடன் கலந்து பேசி முடிவெடுப்பதில்லை. கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களின் நண்பனான மனிதாபிமானமற்ற முதலாளித்துவக் கணக்கீடுகளை சார்ந்திராமல், நாட்டின் தொழிலாளர் வர்க்கத்துக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து அவர்களது நலனையே பேணி வருகிறது க்யூபா.
அமெரிக்க வழியில் லாபம் மற்றும் வணிகத்தில் புரளும் தொகைகளை வைத்து நாட்டு மக்களின் வாழும் நிலையை குறிப்பதென்பது ஒரு அப்பட்டமான மோசடியாகத்தான் இருக்கும்.  ஏனென்றால், அந்தப் புள்ளி விவரங்கள் உண்மையில் அந்த நாட்டு மக்களின் உண்மையான வளர்ச்சியைப் பிரதிபலிப்பதில்லை.

முந்தைய சோவியத் ரஷ்ய கூட்டணித் திட்டங்கள் சரியானவையாக இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம்.  ஆனால் சோஷ‌லிசத்தின் மதிப்பு, சோவியத் ரஷ்யாவின் வீழ்ச்சியுடன் மூழ்கிவிடவில்லை.  மாறாக, சரியான திட்டமிடுதலால்,  சோஷ‌லிச கொள்கை இன்னும் வீறுகொண்டதாக எழும்.

மந்திர ஒலியால் கட்டுண்டு குழல் வாசிப்பவன் பின்னால் செல்லும் எலிகளைப் போல, பல்வேறு நாடுகளை தனது  சோஷ‌லிச கொள்கை திட்டங்கள் மீது ஈர்க்க க்யூபாவால் முடியும் என்று நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.

தனி நாடு பிறந்த கதை

பொதுவாக ஒரு நாடு எப்படி பிறக்கிறது என்பதை யாராலும் தெளிவாகக் கூற முடியாது. ஒரு நதியின் கதை எவ்வளவு  பழமையானதோ அதே போன்ற கணிக்க முடியாத கால ஓட்டத்தைக் கடந்து ஒரு நாடு பிறக்கிறது. இந்தியா போன்ற மிகப் பழமையான நாடுகளுக்கு இது மிகச்சரியாகப் பொருந்தும். அதே வேளையில் நம் கண் முன்பே சில நாடுகள் புதிதாக பிறந்துள்ளதையும் நாம் கண்டிருக்கிறோம். 1947ல் பிறந்த பாகிஸ்தான் ஒரு சிறந்த உதாரணம்.

பல்லின மக்கள் வாழும் சமூகத்தில் சகிப்புத்தன்மை மேலோக்கி இருக்க வேண்டும். பெரும்பான்மை அடக்குமுறை சிறுபான்மைமீது கட்டவிழ்த்து விடப்படும் போது அதே சிறுபான்மை இனவாதமும் மறுபிரதியீடு செய்ததை வரலாற்றின் பல பக்கங்களில் கற்றிருக்கின்றோம். ஈழப்பிரச்சனையின் போது சிங்கள, தமிழர் தரப்பிடம் இருந்து தனித்துவமாக எவ்வாறு முஸ்லீம்கள் தனி அலகு கேட்டார்களோ அது போன்று. ஏனெனில் கசப்பான வரலாற்று அனுபவங்களை எதிர்காலத்தில் நடக்காமல் இருக்கவும், தத்தமது உரிமைகளை பாதுகாத்து கொள்ளவும் அனைத்து சமூகங்களுக்கும் உரிமை உண்டு. அதைத்தான் ஜின்னா செய்தார். ஆங்கிலேயனிடம் இருந்து சுதந்திரம் பெற்றாலும் இந்து அடிப்படைவாதத்தில் இருந்து காக்கவும் தனித்த தேசத்தில் நாட்டம் கொண்டார். அதற்கு காலமும் கலவரங்களும் கை கொடுத்தது. இப்போது இலங்கையில் நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கிற நிகழ்தகவுகளை போல. வரும் தேர்தல்களில் பொங்கப்போகின்ற பாற்சோறுகளை போல...!!!!

1946 அக்டோபர் 30 ஆம் தேதிக்கும் நவம்பர் 7 ஆம் தேதிக்கும் இடையே மிகப்பெரிய இனப்படுகொலைகள் பீகாரில் நடந்தன. இம்முறை மிகுதியாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இஸ்லாமியர்கள். பிரிட்டிஷ் நாடாளுமன்றத்தில்  5,000 பேர் கொல்லப்பட்டார்கள் என்று ஓர்  அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. ஸ்டேட்ஸ்மென் பத்திரிகை 10,000 பேர் கொல்லப்பட்டிருக்கலாம் என்றது. கொல்லப்பட்டவர்களில் முஸ்லிம் பெண்களும் குழந்தைகளும் அடங்குவார்கள். ஜின்னா பதறினார். பிரிவினைக்கு முழு அழுத்தம் கொடுத்தார். முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் கல்கத்தா, நவகாளி படுகொலைகளுக்குப் பழி தீர்ப்பதற்காக பீகார் இனப்படுகொலைகள் நிகழ்த்தப்பட்டன என்ற கருத்து பரவியதுதான்.

இந்தியாவைப் பிரித்து தனி பாகிஸ்தான் கேட்டவர்கள் முஸ்லிம் லீகைச் சேர்ந்தவர்கள். பிரிவினை வேண்டாம் என்றவை  மற்ற பெரிய கட்சிகளான காங்கிரஸும் இந்து மகாசபையும். 1946 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற மாகாணப் பொதுத் தேர்தல் அறிக்கையில் இரண்டு கட்சிகளும் தங்கள் தேசப்பிரிவினை எதிர்ப்பைத் தெளிவாகக் குறிப்பிட்டன. முஸ்லிம் லீகைத் தவிர மற்ற முஸ்லிம் அமைப்புகளும் வெளிப்படையாகப் பிரிவினையை எதிர்த்தன. முஸ்லிம் லீக் தனி பாகிஸ்தான் என்ற லட்சியத்தை அடைய  பஞ்சாப், வங்காளம் ஆகிய மாகாணங்களைப் பிரிப்பதையே நம்பி இருந்தது. ஏனென்றால் மேற்கு பஞ்சாபிலும், கிழக்கு வங்காளத்திலும் முஸ்லிம்கள் மிகுதியாக உள்ளார்கள். பீகாரில் மூஸ்லிம்கள் சுமார் 10 சதவீதம் தான். அங்கே பெரும்பான்மையினராக இந்துக்கள் இருக்கிறார்கள். அதனால் சிறுபான்மை மக்களாக இருக்கும் முஸ்லிம்களை அவர்கள் மிரட்டிக் கொல்ல ஆரம்பித்தார்கள் என்று நம்புவது எளிது.

முஸ்லிம்களுக்குத் தனி நாடு வேண்டும் என்ற கொள்கையை ஜின்னாவுக்கு முன்னால் முன்னெடுத்தவர்களில் முக்கியமானவர்  சர் சையத் அகமது கான்ங (1817—1898). எனவே பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டிலேயே, தனி நாடு வேண்டும் என்ற எண்ணம் முஸ்லிம் மக்கள் சிலரிடம் தோன்றி இருக்கிறது. 1947 ஆகஸ்ட் 15 அன்று சுதந்தர இந்தியா மலர்ந்தது. அதற்கு முந்தைய நாள் ஆகஸ்ட் 14 ஆம் தேதி முன்னமே செதுக்கப்பட்ட பாகிஸ்தான் இந்தியாவில் இருந்து பிரித்து எடுக்கப்பட்டது. இந்தக் கூற்று  தேசப்பிரிவினை பற்றி  ஜின்னா போன்றவர்கள் கொண்டிருந்த கருத்துக்கு மிக மிக நெருக்கமாக இருக்கும். இந்தியாவில் பெரும்பான்மையினராக இருக்கும் இந்துக்களில் இருந்து  பண்பாடு, மதம் ஆகியவற்றால் வேறுபட்ட முஸ்லிம் இன மக்களை மட்டுமே கொண்ட ஒரு தனி நாடாக பாகிஸ்தான் ஜின்னாவின் கொள்கைக்கு ஏற்ப பிரிக்கப்பட்டது. இந்தியாவில் இருந்து பாகிஸ்தான் ஒரு தனி சிலையாகச் செதுக்கி எடுக்கப்பட்டது என்பது அவர் முதலில் கொண்டிருந்த  நம்பிக்கை. பாகிஸ்தான் என்பது செதுக்கப்பட்ட சிலை அல்ல, இந்தியாவிடம் இருந்து உடைக்கப்பட்ட ஒரு பகுதி என்று சொல்பவர்களும் உள்ளனர்.

Muhammad Ali Jinnah
தனி பாகிஸ்தானைப் பெற்று அதிகாரத்தில் அமர கனவு கண்ட சிலர் அதை எவ்வழியில் அடைந்தார்கள் என்பது எல்லோரும் கவனத்தில் கொள்ளவேண்டிய ஒன்று. அவர்கள் அப்போது  கையாண்ட முறைகள் அவர்களுடைய அரசியல் சித்தாந்தத்திலும், கொள்கையிலும் ஒன்றுகலந்தன. அவை இன்றும் பாகிஸ்தானின் அரசியல் வரலாற்றில்  தொடர்ந்து வெளிப்படுகின்றன.
கடந்த நூற்றாண்டின் மிக முக்கியமான நிகழ்வுகளில் ஒன்று இந்தியப்  பிரிவினை. அதன் காரணமாகப் பிறந்த  பாகிஸ்தான் பற்றி பல்வேறு காலகட்டங்களில் பலவேறு கருத்துகள் பலரால் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றில் வாதப் பிரதிவாதங்கள் நிறைய இருக்கின்றன.


இந்திய விடுதலைச் சட்டம் 1947 பிரிட்டிஷ் நாடாளுமன்றத்தில் இயற்றப்பட்டது. இந்தச் சட்டத்துக்கு 1947 ஜூலை மாதம் பிரிட்டிஷ் அரசின் ஒப்புதல் கிடைத்தது. இந்தச் சட்டத்தின்படி ஒரே நாடாக இருந்த இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் இரண்டு டொமினியன்களாகப் பிரிக்கப்பட்ட பிறகு சுதந்தரம் பெற்றன. 1947 ஆகஸ்ட் 14 அன்று பாகிஸ்தானும், ஆகஸ்ட் 15 அன்று இந்தியாவும் விடுதலை அடைந்தன. இந்திய விடுதலைச் சட்டம் 1947ல் இந்தியப் பிரிவினை பற்றிய விஷயங்கள் அடங்கியுள்ளன. அதன் முக்கியமான பிரிவுகளில் ஒன்று வங்காளம், பஞ்சாப் ஆகிய மாகாணங்கள் பிரிக்கப்பட்டு இந்தியா, பாகிஸ்தான் ஆகியவற்றுக்கு அளிக்கப்படுவதைக் குறிப்பிடுகிறது. பிரிவினை ஒப்பந்தப்படி அனைத்தும் பிரித்துக் கொடுக்கப்பட்டன. அவற்றில் இந்தியக் கருவூலம்; இந்திய அரசுப் பணி; இந்திய ராணுவத்தின் தரைப்படை,  கப்பல் படை, விமானப் படை மற்றும் எஞ்சி இருக்கும் அத்தனை நிர்வாக அமைப்புகளும் அடங்கும்.

புதிதாகப் பிறந்த பாகிஸ்தானின் அப்போதைய தலைநகரம் கராச்சி. பளிங்கு கற்களால் ஆன ஓர் அரண்மனையில், பாகிஸ்தான் மக்களின் தன்னிகரற்ற தலைவனாக கிட்டத்தட்ட ஓர் அரசனைப் போல் ஜின்னா இருந்தார். இந்தப் பாகிஸ்தான் அவ்வளவு எளிதாக அவருக்கும் அந்த மாபெறும் கனவை நனவாக்கத் துடித்த அவர் சகாக்களுக்கும் கிடைத்து விடவில்லை. பெரும் விலையை இந்தியர்களும் பாகிஸ்தானியர்களும் கொடுக்கவேண்டியிருந்தது. பாகிஸ்தான் உருவான கதையின் சாரம் என்பது அந்தத் தேசத்துக்காகக் கொடுக்கப்பட்ட பெரும் விலைதான்.

பிரிவினைக்கு முன்பும் அதற்குப் பின்பும்  இந்தியாவில்  இந்துக்களுக்கு அடுத்தபடியாக அதிக எண்ணிக்கையில் இருந்தவர்கள் முஸ்லிம் மக்கள்தாம். இந்தியாவின் வளர்ச்சியிலும் முன்னேற்றத்திலும் அவர்களுடைய  பங்களிப்பு  கணிசமானது. அதனால்தான் மத அடிப்படையிலான அந்தத் தேசப் பிரிவினையை மிகுதியான மக்களும் தலைவர்களில் பலரும் விரும்பவில்லை. பல நூற்றாண்டுகளாக இந்துக்களும், முஸ்லிம்களும் ஒன்றாக  வாழும் நாட்டை மத அடிப்படையில் பிரிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்று அவர்கள் கருதினார்கள். இந்தியாவைக் கிட்டத்தட்ட  இரு நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஆண்டவர்கள் பிரிட்டிஷார். அதற்கு முன்னால் சுமார் முந்நூறு ஆண்டுகள் இந்தியாவின் பெரும்பாலான பகுதிகள் முகலாயர்களின் ஆட்சியின் கீழ் இருந்தன. அன்றும் ஒன்றுபட்ட பெரும் இந்தியா இருந்திருக்கிறது. அப்போதெல்லாம் மதஅடிப்படையிலான பிரிவினைக் கருத்து மக்களிடையே – குறிப்பாக முஸ்லிம் மக்களிடையே தலைதூக்கவில்லை. இதன் காரணமாகவே 1947 இல் இயங்கிக் கொண்டிருந்த  பல முஸ்லிம் அரசியல் கட்சிகள்  பிரிவினையை எதிர்த்தன.

ஆனால் இந்திய முஸ்லிம் லீக் பிரிவினைக் கொள்கையில் உறுதியாக இருந்தது. 1940ல் நடைபெற்ற லாகூர் கூட்டத்தில் ஜின்னா முஸ்லிம்களுக்குத் தனி நாடு அவசியம் என்று அறிவித்தார். அதைத் தொடர்ந்து தேசப் பிரிவினை அதிகாரப்பூர்வமாக நிழ்ந்த 1947 வரை ஏழு வருடங்களாக நாடு பெரும் இன்னல்களைச் சந்தித்தது. அதற்குப் பிறகும் இன்னல்கள் தொடர்ந்தன.

பாகிஸ்தானின் முதல் கவர்னர் ஜெனரலான முகமது அலி ஜின்னா அந்நாடு உருவாவதற்கு  முக்கியப் பங்காற்றியவர். பிரிட்டிஷ் இந்தியாவின் சிந்துவில் பெரும் செல்வக்குடும்பத்தில் பிறந்த அவர் இங்கிலாந்தில் சட்டம் பயின்றவர். ஒரு தேசியவாதியாக முகமது அலி ஜின்னா உருவானார். இங்கிலாந்தில் இருந்தபோதே தாதாபாய் நௌரோஜி போன்ற தலைவர்களால் அவர் ஈர்க்கப்பட்டார். இந்தியாவுக்கு வந்து 1906ம் ஆண்டு இந்திய தேசிய காங்கிரஸில் தன்னை இணைத்துக்கொண்டார். அதே ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட  முஸ்லிம் லீக்கில் சேர்வதற்குத் தயக்கம் காட்டினார். ஆனால் 1913ல் முஸ்லிம் லீக்கில் இணைந்த அவர் மூன்று ஆண்டுகளில் அதன் தலைவராகி விட்டார். அந்நியர்கள்  ஆண்டபோது வராத கவலை, முஸ்லிம் தலைவர்களை அப்போது வாட்டியது. இந்தியா சுதந்தரம் பெற்றால் இந்துக்கள் தங்கள்மீது அதிகாரம் செலுத்துவார்கள் என்று அவர்கள் எண்ணினார்கள். 1906 ஆம் ஆண்டு இந்திய தேசிய காங்கிரஸில் உள்ள இந்து உறுப்பினர்கள் மீது  முஸ்லிம் தலைவர்கள் கொண்ட சந்தேகத்தின் காரணமாக இந்திய முஸ்லிம் லீக்  தொடங்கப்பட்டது.

1930 ஆம் ஆண்டு நடந்த முஸ்லிம் லீக் கூட்டத்தில் எழுத்தாளர் அலாமா இக்பால்   தலைமை உரையாற்றியபோது இவ்வாறு கூறினார். “இந்துக்கள் மிகுதியாக இருக்கும் இந்தியத் துணைக் கண்டத்தில் முஸ்லிம்களுக்குத் தனி நாடு அவசியமாகிறது.பிரிவினை வெகு சீக்கிரத்தில் நடக்கும் என்பதே என் கணிப்பு.”

இருபதாம் நூற்றாண்டின் மிகப்பெரிய மக்கள் இடப்பெயர்ச்சிக்கு வழிவகுத்தது இந்திய பாகிஸ்தான் பிரிவினை. அது எல்லைக் கோட்டின் இருபுறமும் சுமார் ஐந்து லட்சம் மக்கள் உயிர் இழக்கக் காரணமாக இருந்தது.

1905 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவின் வைஸ்ராய் கர்சன் பிரபு வங்காளத்தை கிழக்கு, மேற்கு பகுதிகளாகப் பிரித்தார். அதன்மூலம் இந்து முஸ்லிம் பகையை வளர்த்து, இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் செயல்பாடுகளை நீர்த்துப் போகச் செய்யலாம் என்று அவர் எண்ணினார். எதிர்ப்புகள் வலுக்கவே 1911ல் மீண்டும் வங்காளத்தின் பகுதிகள் இணைக்கப்பட்டன. அது ஒரு முக்கியமான நிகழ்வுக்குக் காரணமானது. அதுதான் இந்திய முஸ்லிம் லீக்கின் தொடக்கம். மேலும் அது இந்தியாவை மத ரீதியில் பிரிப்பதற்கு ஒத்திகை பார்த்தது போலாகிவிட்டது.

பரந்து விரிந்து பலவிதமான  பழக்க வழக்கங்களையும், மொழிகளையும் கொண்ட மக்கள் வாழும்  நாடு இந்தியா. இது பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் கீழ் ஒன்றாக  இருந்தது என்பது  மிகவும் வியப்பான ஒரு விஷயம்தான்.  ஏனென்றால் அப்போது இந்தியாவில் பிரிட்டிஷாரின் நேரடி ஆட்சியின் கீழ் செயல்பட்ட மாகாணங்கள் தவிர, நேரடி கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத ஐநூறுக்கும் மேலான  சமஸ்தானங்கள் இருந்தன.
முதலில் இந்தியாவை ஆண்டது கிழக்கிந்திய கம்பெனிதான். ஈஸ்ட் இண்டீஸ் என்ற பெயர் பதினாறாம் நூற்றாண்டு முதல் ஐரோப்பாவில் பிரபலம் அடையத் தொடங்கியது. ஐரோப்பியர்கள் ஆசியாவில் இருக்கும் பல நாடுகளையும், அவற்றைத் தாண்டி பசிபிக் கடலில் இருக்கும் பெரும் தீவுக் கூட்டங்களையும் ஈஸ்ட் இண்டீஸ் என்ற பெயரால் அழைத்தார்கள். அதன் படி ஈஸ்ட் இண்டீஸ் என்பது இந்திய துணைக்கண்டம்; தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகள்; பசிபிச் கடலில் இருக்கும் ஆஸ்திரேலியாவோடு இன்னும் பல தீவுக் கூட்டங்கள்; மேலும் சீனா, ஜப்பான் ஆகிய நாடுகளையும் குறிக்கும் ஒரு சொல்.

1600 ஆம் ஆண்டு  லண்டனில் தொடங்கப்பட்ட ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி தான் ஐரோப்பாவில் இருந்தவற்றில் மிகவும் பழமையானது. இந்த கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் பங்குதாரர்களாக பெரும் வியாபாரிகளும், பிரபுக்களும் இருந்தார்கள். எலிசபெத் அரசி அதற்கு  ராஜ உரிமை அளித்தார். இருப்பினும் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்துக்கு  அதில் பங்குகள் எதுவும் இல்லை. அரசாங்கம் மறைமுகமாக அதனை தனது கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்தது.1707 ஆம் ஆண்டு கிழக்கிந்திய கம்பெனி பிரிட்டிஷ் ஜாயின்ட் ஸ்டாக் கம்பெனி ஆனது. 1757 ஆம் ஆண்டில், கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் ஆட்சி இந்தியாவில் உறுதியானது. 1857 இல் நடந்த சிப்பாய் கலகம் வரை கிழகிந்திய கம்பனி ஆட்சி தொடர்ந்தது. 1858 இல் இயற்றப்பட்ட இந்திய அரசாங்க சட்டத்தின் படி, இந்தியா பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தின் நேரடி ஆளுமையின் கீழ் வந்தது.

பிரிட்டிஷ் ஆட்சியில் இந்தியாவின் நிலப்பரப்பில் சுமார் 60 சதவிகிதம் பிரிட்டிஷாரின் நேரடி ஆளுமையில் இருந்தது. எஞ்சிய 40 சதவிகிதம் 565 பல்வேறு சமஸ்தானங்களின் கீழ் இருந்தது. இந்த சமஸ்தானங்களின் அரசர்கள், அரசர்களாக இருக்க அனுமதிக்கப்பட்டாலும் அவர்களை தன் கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக் கொண்டது பிரிட்டிஷ் அரசு. சுதந்தரத்துக்குப் பிறகு இவற்றுள் அதிக விவாதத்திற்குள்ளான சமஸ்தானங்கள் காஷ்மீர், ஹைதராபாத், தற்போது குஜராத்தில் இருக்கும் ஜுனாகத் ஆகியவை தாம். முஸ்லிம்கள் மிகுதியாக உள்ள காஷ்மீரை ஓர் இந்து அரசர் ஆள்கிறார். இந்துக்கள் மிகுதியாக உள்ள ஹைதராபாத்தையும், ஜுனாகத்தையும்  முஸ்லிம் அரசர்கள் ஆள்கிறார்கள். இவை விசித்திரமான முரண்பாடுகள். அதே வேளையில் இவை இந்தியாவில் இந்துக்களும், முஸ்லிம் மக்களும் எவ்வாறு கலந்து, கலாசாரத்தால் இணைந்து வாழ்ந்தார்கள் என்பதற்கு சாட்சிகளாகவும் உள்ளன.

பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் அனைத்து சமஸ்தானங்களும் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தின் கீழ் இருப்பதற்கு  ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டன. மொத்த சமஸ்தானங்களில்  21 சமஸ்தானங்கள் மட்டுமே  தங்களுக்கென மாநில அரசாங்கம் வைத்திருந்தன. அவற்றிலும் ஹைதராபாத், மைசூர், பரோடா, ஜம்மு – காஷ்மீர் ஆகிய நான்கு மட்டுமே பெரியவை. மற்ற எல்லா சமஸ்தானங்களும் சிறியவை.அவற்றின் அரசர்கள்  இந்திய வைஸ்ராயின் ஒப்பந்தக்காரர்கள் போல செயல்பட்டார்கள்.

இந்தியாவை தன் ஆட்சியின் கீழ் கொண்டு வந்த  பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்துக்கு எண்ணிக்கையில் அதிகமாக இருக்கும் சமஸ்தானங்களை மேய்ப்பது ஒரு  முக்கியமான வேலையாக இருந்தது. சிறிய ஜமீன்கள் போன்றவை நீங்கலாக இருநூறுக்கும் மேலான சமஸ்தானங்கள் பாதுகாப்புப் படை வைத்திருந்தன. இந்த சமஸ்தானங்களில் இரண்டு மோதிக் கொள்ளும் போதும் ஒரு பெரிய சமஸ்தானம் சிறிய ஒன்றைப் பிடிக்க முயலும் போதும், பிரச்னை எழுந்தது. அந்தச் சமயங்களில் இந்தியாவில்  ஆட்சி செலுத்தும் பிரிட்டிஷ் பேரரசின் அதிகாரம் கேள்விக்குள்ளானது. இன்று வளர்ந்த நாடுகளின் வரிசையில் பிரிட்டன் நீடிப்பதற்குக் காரணமாக இருப்பவை ஆங்கிலேயர்களின் அறிவு, திறமை, உழைப்பு ஆகியவைதாம் என்பதில் எந்த ஐயப்பாடும் இல்லை. அதே வேளையில் இங்கிலாந்து நாட்டின் உண்மையான மண்ணின் மைந்தர்கள் அவர்கள் அல்ல என்பது மறுக்கமுடியாத உண்மை. பிரிட்டானியர் என்ற பெயருக்கும் அவர்கள் உரிமையானவர்கள் அல்ல. ஏனென்றால் இங்கிலாந்தின் பூர்வ குடிகள் செல்டிக் மக்கள். இப்படி தொடக்கம் முதலே பிறரை அடக்கியாளும் குணம் கொண்ட ஆங்கிலேயர்களிடம் இருந்தது. இந்தியாவிலும் இது பிரதிபலித்தது.

தேச பிரிவினைக்குப் பிறகு பாகிஸ்தானுக்குக் கிடைத்த மேற்கு பஞ்சாப் மாகாணம் சுமார் 62 ஆயிரம் சதுர மைல்கள் பரப்பளவு கொண்டது. பின்னாளில் சுமார் 17ஆயிரம் சதுர மைல் பரப்பளவு கொண்ட பகவல்பூர் சமஸ்தானம் அதனோடு இணைக்கப்பட்டது. அப்போது பாகிஸ்தானின் பஞ்சாப் மாகாணத்தோடு இஸ்லாமாபாத் தலைநகர் பகுதி சேர்ந்திருந்தது. 1955 இல் அது பஞ்சாப் மாகாணத்தில் இருந்து பிரிக்கப்பட்டது. பிரிவினையின் போது 16 மாவட்டங்கள் மேற்கு பஞ்சாபுக்குக் கொடுக்கப்பட்டன. பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் கீழ் இருந்த பஞ்சாபின் எஞ்சிய பகுதி கிழக்கு பஞ்சாபாக இந்தியாவுக்குக் கிடைத்தது. அதற்கு 13 மாவட்டங்களும், ஐந்து சமஸ்தானங்களும் கிடைத்தன.

(தொடரும்)